הצעת חוק הסדרת סמכות רשות מקומית

הצעת חוק לתיחום הסמכויות ברשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), התש”ס-2000 הצעת חוק זו מטרתה להסדיר בחקיקה את תחומי סמכותה של הרשות המקומית , באופן שיבהיר במפורש כי המדובר בעניינים מוניציפליים בלבד ולא בעניינים כלל ארציים או לאומיים, כגון ענייני חוץ ובטחון הכוללים את סוגיית גבולות מדינת ישראל או נושאים אחרים השנויים במחלוקת פוליטית. הצורך בהסדרת הנושא בחקיקה עלה בעקבות עתירה כנגד המועצה המקומית קצרין, עמותת יישוביי הגולן ואחרים, אשר בה נדרש בית המשפט להכריע בסוגיית היקף סמכותה של הרשות המקומית והאם היא כוללת את הסמכות להקצות כספים לעמותות הפועלות נגד הנסיגה מ רמת הגולן, קרי, פעילות למען מטרות כלל ארציות - לאומיות ולא דווקא מוניציפליות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בתמוז התש"ס - 24.7.2000 1. בפקודת העיריות, בסעיף 233, בסופו יבוא: "ובלבד שהעניין הנו עניין מקומי הנוגע לציבור בתחום המועצה ולא עניין בעל חשיבות כלל ארצית או לאומית." תיקון פקודת המועצות המקומיות 2. בפקודת המועצות המקומיות, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) סמכויותיה של המועצות המקומיות יהיו כאמור בצו הכינון, ככל שהעניין הכלול בו הינו עניין מקומי הנוגע לציבור בתחום המועצה ולא עניין בעל חשיבות כלל ארצית או לאומית." רשויות מקומיותהצעות חוק