הצעת חוק הפחתת מס על רכב

הצעת חוק מס קניה (טובין ושירותים) (תיקון - הפחתת מס על רכב וחלפים לרכב), התש”ס-2000 שיעור מס הקניה על רכב פרטי בישראל הוא גבוה פי 3 ויותר מהמקובל בארצות המפותחות, שיעורי מס אלה הביאו לתוצאות כלכליות שליליות וזאת בתחומים הבאים. א. בטיחות - רמת המיסוי הגבוהה גורמת להארכה מלאכותית של אורך חיי הרכב וקביעת גיל ממוצע גבוה, המתאם הכלכלי הגבוהה בין מחירי רכב חדש למשומש מביא לכך שכדאי כלכלית להחזיק כלי רכב מס' רב של שנים. לכך השפעות שליליות על הבטיחות, הוצאות מט"ח על רכישת חלקי חילוף ועל תיקונים. מחקרים בנושא מראים שהשפעת המיסוי האמור שליליות הן על הבטיחות , והן על ההוצאות הראליות לחלקי חילוף ומוסכים. ב. שוק העבודה - שעור מס הקניה הגבוהה הביא לעיוותים קשים בתחום השכר, בישראל מפותחים מאוד הסדרי החזקות רכב, רכב צמוד הלוואות לרכישת רכב ודומה, מצב זה הביא לכדאיות קניית רכב רק לצורך קבלת "ההוצאות" וגרם לכך שבשלב הפנסיוני יש ירידות שכר חריפה שהיא מלאכותית בעיקרה. חלוקת הכנסות - תאורטית מיסוי הרכב הוא פרוגרסיבי בתחולתו לא כך המצב הראלי, הקבוצות המבוססות מקבלות כאמור החזקות רכב, רכב צמוד והוצאות ביטוח ורישוי, אפקטיביות המס נופלת ישירות ובעקיפין (בקניית רכב משומש), על הקבוצות הנמוכות והבינוניות. תחומים אחרים - המיסוי הכבד על רכב מביא לניפוח מלאכותי של תחומי השמאות, הביטוח והמוסכים ויוצר בכך עלויות כבדות למשק, ללא תועלת ממשית. גניבות רכב - המיסוי הכבד מעודד את ענף גניבות הרכב אשר נעשה רווחי ביותר. השפעה על רמת המנוע - נתונים סטטיסטיים מראים שהורדת המיסוי על רכב מקטינה את גיל הרכב המוצע על ידי עידוד רכישת רכב חדש, לעומת זאת השפעתה על היקף הכולל של כלי רכב היא שולית. הפחתה לחצי של מס הקניה על רכב, תשפיע רק באופן שולי על המספר הכולל של כלי רכב. מחקרים כלכליים מראים שהורדת המס, לשיעור המוצע תעלה את רמת המנוע ב-2%-3% בלבד ותאיץ רק את רכישת כלי הרכב החדשים (תוך גריעת הישנים). נתונים מחקריים על השפעות הורדת המס על רכב פרטי (בתחילת שנות ה-90 ), מראים שעיקר ההשפעה היתה בתחום של ירידת הגיל הממוצע של רכב מ-7.2 שנים ב-1990 ל-6.5 שנים ב-1994 . המגמה של גידול ברמת המינוע נמשכת באיטיות בכל השנים אך מושפעת בעיקרה מגורמים אחרים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום א' באב התש"ס - 2.8.2000 1. בחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952, בסעיף 3א, בסופו יבוא: "(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יעלה שיעור המס המוטל על רכב פרטי, כהגדרתו בפקודת התעבורה, על 50% ממחירו הסיטוני, ושיעור המס על חלפים לרכב כאמור לא יעלה על 15% ממחירם הסיטוני." מיסיםרכבהצעות חוק