הצעת חוק הארכת שעון קיץ

הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש”ס-2000 מזה שנים, מדי שנה בשנה, מתגלעת מחלוקת על מועדי סיום שעון הקיץ. סעיף 3 לחוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992, שכותרתו הקדמת הזמן בישראל, קובע לאמור: "(א) במשך 150 ימים לפחות בכל שנה, במועדים שיקבע שר הפנים בתיאום עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת (להלן - הועדה), יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות. (ב) המועדים שיקבע שר הפנים, כאמור בסעיף קטן (א), ייקבעו מדי פעם בפעם לתקופה של לפחות שלוש שנים מראש; השר, בתיאום עם הועדה, רשאי לשנות מועדים אלה, ובלבד שהשינוי ייעשה לפחות ששה חדשים מראש." הצעת חוק זו הינה פרי של פשרה שמטרתה, מחד גיסא, לאפשר תקופה ארוכה שבה יחול שעון קיץ, אשר תכלול את מרבית חודש ספטמבר ולעיתים אף חלק מחודש אוקטובר, ומאידך גיסא, להתחשב בקושי הנוצר כאשר צום יום הכיפורים חל בשעון קיץ. קבלתה של הצעת חוק זו תמנע, לפחות בשנים הקרובות, את העימות בנושא מועדי שעון הקיץ, שכן היא קובעת מועדים עד לשנת התשס"ד (שנת 2003). להדגמת הבעייתיות ראוי להזכיר כי בשנת התש"ס שינה שר הפנים, מר נתן שרנסקי, בצו את מועדי שעון הקיץ, כך שיסתיים ביום כ"ג בתשרי התשס"א (22 באוקטובר 2000) במקום ביום ט"ו באלול התש"ס (15 בספטמבר 2000), כפי שנקבע בעבר על-ידי שר הפנים דאז, מר אליהו סויסה. שינוי זה נעשה ללא קיום דיון בועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, דבר שגרם למחלוקת בדבר חוקיות הצו בין עמדת היועץ המשפטי של הכנסת לבין עמדת היועץ המשפטי לממשלה. הענין אף תלוי ועומד בבג"צ 2755/00, שבו נטען כי החלטת שר הפנים הינה בלתי חוקית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בתמוז התש"ס - 12.7.2000 1. בחוק זה - "זמן יקום מתואם" - כמשמעותו בחוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992 (להלן - חוק קביעת הזמן). 2. על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובכל צו שניתן לפיו, בשנת התש"ס המועד לסיום הקדמת הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות, יהיה ביום שישי, אור ליום ז' בתשרי התשס"א (6 באוקטובר 2000), בשעה 01:00. 3. על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובכל צו שניתן לפיו, המועדים להקדמת הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות, יהיו - (1) בשנת התשס"א - מועד התחלה - ביום שני, אור ליום ט"ז בניסן התשס"א (9 באפריל 2001), בשעה 01:00; מועד סיום - ביום שני, אור ליום ז' בתשרי התשס"ב (24 בספטמבר 2001), בשעה 01:00; (2) בשנת התשס"ב - מועד התחלה - ביום שישי, אור ליום ט"ז בניסן התשס"ב (29 מרץ 2002), בשעה 01:00; מועד סיום - ביום שני, אור ליום א' בחשון התשס"ג (7 באוקטובר 2002), בשעה 01:00; (3) בשנת התשס"ג - מועד התחלה - ביום שישי, אור ליום כ"ד באדר ב' התשס"ג (28 במרץ 2003), בשעה 01:00; מועד סיום - ביום שישי, אור ליום ז' בתשרי התשס"ד (3 באוקטובר 2003), בשעה 01:00. (4) בשנת התשס"ד - מועד התחלה - ביום רביעי, אור ליום ט"ז בניסן התשס"ד (7באפריל 2004), בשעה 01:00; מועד סיום - ביום רביעי, אור ליום ז' בתשרי התשס"ה (22 בספטמבר 2004), בשעה 01:00. קביעת הזמן (שעון קיץ)הצעות חוק