הצעת חוק זכות השבות

הצעת חוק יסוד: השבות עיגון העיקרון לפיו כל יהודי זכאי לעלות לארץ מהווה מרכיב מרכזי במהותה של מדינת ישראל כמדינה של העם היהודי, על-פי עקרונות מגילת העצמאות, והוא יוצק תוכן מהותי וערכי למושג "מדינה יהודית". מטרת הצעת חוק זו להעלות את חוק השבות לרמה נורמטיבית של חוק יסוד. בהתאם למצב המשפטי הקיים, שבו אין חוקה, המאגדת בתוכה את כל עקרונות היסוד, יש חשיבות עליונה לפעילות הכנסת בחקיקת חוקים בעלי אופי חוקתי, המבטאים ונותנים מעמד מיוחד לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית במסגרת חוקי יסוד. הצעת חוק זהה הונחה על שלחן הכנסת החמש-עשרה על-ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז ומספרה פ/1758. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בסיון התש"ס - 5.6.2000 1. חוק השבות, התש"י-1950 (להלן - החוק העיקרי) יקרא "חוק יסוד: השבות". 2. בכל מקום בחוק העיקרי, בו נאמר "חוק זה" ייאמר "חוק יסוד זה". חוק השבותמשרד הפניםהצעות חוק