הצעת חוק חיילים שנהרגו שלא בעת מילוי תפקיד

הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון - תחולת החוק), התש”ס-2000 בחוק העיקרי הוחלט כי הורים לחיילים שנהרגו שלא בעת מילוי תפקידם, זכאים להיות מוכרים כהורים שכולים על כל התגמולים וההטבות שמתלוות לכך. בתיקון זה מוצע, כי גם הורים לחיילים שנהרגו או נחבלו שלא בעת מילוי תפקידם, לפני שנת 1988, יקבלו תמלוגים והטבות. כיום ישנן משפחות רבות של חללים שאינם מוכרים כחללי צה"ל, אשר מתקיימות מהקצבאות הדלות של ביטוח לאומי, משום שאיבדו כושר עבודה בעקבות מות הבן או הבעל, הצעת החוק באה לתקן עוול זה. אם עוגנה זכותם של משפחות שכולות בחוק, החל משנת 1988, לקבל את ההטבות, מן הראוי שזכות זו תחול מאותם טעמים ממש, על כל משפחה שכולה, שבנה נהרג בעת שרותו הצבאי החל משנת 1948. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס - 31.7.2000 1. בחוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ"ח-1988, במקום סעיף 3 יבוא: 3. חוק זה יחול לגבי חבלה שארעה החל בשנת התש"ח (1948)." חייליםצבאמקרי מוותהצעות חוק