הצעת חוק יסוד זכויות חברתיות

הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות מאז שנת 1992 לא נחקק בכנסת חוק-יסוד חדש. חוק היסוד המוצע נדון בשעתו באופן יסודי בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אך מלאכת חקיקתו לא הושלמה; בעת כהונתה של הכנסת ה-14, נערכו במשרד המשפטים דיונים מעמיקים על-מנת להניח את חוק-היסוד על שולחן הכנסת - אך הקדמת הבחירות מנעה זאת; כעת מוצע לחדש את הליך החקיקה ולקדמו, כחלק מן המאמץ הכולל להשלים את חוקתה של מדינת ישראל. הצעה זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/1120. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. חוק-יסוד זה מטרתו להגן על זכויות חברתיות של האדם, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. . מדינת ישראל תשקוד על קידום ופיתוח התנאים להבטחת הקיום בכבוד אנושי של תושביה, על בסיס של שוויון, ובכלל זה בתחומי העבודה, החינוך, הבריאות, הדיור, הרווחה החברתית ואיכות הסביבה, והכל כפי שייקבע בחוק או על פיו. אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת. חוקי יסוד / משפט חוקתיהצעות חוק