הצעת חוק יסוד חופש הביטוי וההתאגדות

הצעת חוק יסוד: חופש הביטוי וההתאגדות מאז שנת 1992 לא נחקק בכנסת חוק-יסוד חדש. חוק היסוד המוצע (חוק יסוד: חופש הביטוי וההתאגדות), נדון בשעתו באופן יסודי בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת. אך מלאכת חקיקתו לא הושלמה. בעת כהונתה של הכנסת ה-14, נערכו במשרד המשפטים דיונים מעמיקים על-מנת להניח את חוק-היסוד על שולחן הכנסת - אך הקדמת הבחירות מנעה זאת. כעת מוצע לחדש את הליך החקיקה ולקדמו, כחלק מן המאמץ הכולל להשלים את חוקתה של מדינת ישראל. הצעה זהה הונחה על שלחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/1111. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. חוק-יסוד זה מטרתו להגן על חופש הביטוי ועל חופש ההתאגדות של האדם, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לכל אדם חופש הביטוי והדעה וכן החופש לפרסם דעות ומידע ברבים. לכל אדם חופש היצירה. לכל אדם החופש לקיים אסיפות, תהלוכות והפגנות, בדרכי שלום. לכל אזרח או תושב של המדינה החופש להתאגד. (א) עובדים זכאים להתאגד לפי בחירתם בארגוני עובדים, ומעבידים זכאים להתאגד לפי בחירתם בארגוני מעבידים; ארגון עובדים רשאי להתקשר בהסכם קיבוצי עם מעביד או עם ארגון מעבידים. (ב) עובדים זכאים להשתתף בשביתה שהוכרזה על ידי ארגון עובדים, לשם קידום ענייניהם כעובדים. (ג) מימון פעולותיהם של ארגוני עובדים או ארגוני מעבידים בהשתתפות העובדים או המעבידים ודרכי הגביה מהם. יכול שייקבעו בחוק או לפיו. (ד) הזכויות לפי סעיף זה יכובדו לפי עקרונות משפט העבודה בישראל. 8. אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו. 9. אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה של המשרתים בצבא ההגנה לישראל, במשטרת ישראל, ברשות בתי הסוהר ובארגוני הבטחון האחרים של המדינה אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות. 10. כל רשות מרשויות השלטון וכל מי שפועל מטעמה חייבים לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה. 11. אין בכוחן של תקנות-שעת-חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 49 לחוק-יסוד: הממשלה, מותר להתקין תקנות-שעת-חירום מכוח סעיף 50 לחוק-יסוד האמור שיהא בהן כדי לשלול או להגביל זכויות לפי חוק-יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה, ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש. . 12. אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק-יסוד, ואולם פירושו של דין כאמור ייעשה ברוח חוק-יסוד זה. 13. אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת. חופש הביטויחוקי יסוד / משפט חוקתיהצעות חוק