הצעת חוק יסוד חקיקת חוקי יסוד

הצעת חוק יסוד: חקיקת חוקי יסוד מוצע להקנות מעמד מיוחד לחוקי היסוד גם בהליך חקיקתם. חוקי היסוד יהנו ממעמד עדיף על חקיקה רגילה ויהיו פרקים בחוקה העתידית של מדינת ישראל. בשל מעמדם המיוחד של חוקי היסוד, ראוי שיהיו נסמכים על הסכמה רחבה בכנסת ולפיכך מודע כי קבלתם בקריאה שניה תהיה ברוב חברי הכנסת וקבלתם בקריאה שלישית תהיה ברוב של 70 חברי כנסת לפחות. הדרישה לרוב זה בקריאה שניה ובקריאה שלישית תחייב הערכות מיוחדת של חברי הכנסת ומסמלת את נוקשות חוקי היסוד, כך שלא יהיה די ברוב מזדמן כדי לקבל חוקי יסוד או כדי לשנותם. לא יהיה ניתן לשנות חוק יסוד בחוק רגיל, אלא רק בחוק יסוד והדבר מעניק ביטוי למעמדם העליון של חוקי היסוד. חוקי היסוד שחוקקו טרם קבלת חוק יסוד זה - יראו אותם כאילו התקבלו לפי חוק יסוד זה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ס - 31.1.2000 חוקי-היסוד נחקקים על ידי הכנסת. בחוקי-היסוד ייקבעו הוראות בדבר סדרי המשפט, מוסדות המדינה, ערכי היסוד שלה וזכויות האדם. הצעת חוק-יסוד תוגש לכנסת על ידי ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת או על ידי עשרה חברי הכנסת, תפורסם ברשומות ותונח על שולחן הכנסת. (א) חוק-יסוד יתקבל בשלוש קריאות במליאת הכנסת. (ב) חוק-יסוד יתקבל בקריאה שניה במליאת הכנסת ברוב קולות של חברי הכנסת. (ג) חוק-יסוד יתקבל בקריאה השלישית במליאת הכנסת בקולות של שבעים חברי הכנסת לפחות. (ד) חוק-יסוד, או סעיף בחוק-יסוד, הקובע כי לא יבוטל או ישונה ברוב שאינו רוב רגיל יתקבל באותו רוב שנקבע בחוק-היסוד או בסעיף. 5. חוק-יסוד לא יבטל ולא ישונה אלא בחוק-יסוד. 6. חוק לא יבטל, לא יסתור ולא ישנה חוק-יסוד. 7. (א) חוק-יסוד שהיה בתוקף ערב תחילתו של חוק-יסוד זה, יראו אותו כאילו נתקבל לפי חוק-יסוד זה. (ב) אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתוקפו של דין שהיה קיים, ערב תחילתו. (ג) בתקופה של חמש שנים מיום תחילתו של חוק-יסוד זה יראו בסעיף 4(ג) כאילו נאמר, במקום "שבעים חברי הכנסת" - "רוב חברי הכנסת". חוקי יסוד / משפט חוקתיהצעות חוק