הצעת חוק ניהול מקרקעי ישראל

הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - ניהול מקרקעי ישראל), התש”ס-2000 הצעת החוק נועדה להגדיר את התכליות והיעדים לפיהם מופעלת הסמכות הריכוזית המופיעה בסעיף 2(א) לחוק מינהל מקרקעי ישראל. הצעת החוק אינה שוללת את עליונות הערכים הנובעים מהיותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית כפי שהדבר בא לידי ביטוי בבג"ץ 6698/95 קעדאן נ' מנהל מקרקעי ישראל (טרם פורסם) (פרשת קציר). ההצעה באה לאפשר למנהל להמשיך ולהקצות קרקעות גם בהתאם לצרכי המדינה השונים. הדבר יעשה באיזון הנדרש בין היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית ובין צרכי המדינה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק מנהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, אחרי סעיף 2 יבוא: 2א. המנהל ינהל את מקרקעי ישראל תוך ראיית היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, תוך התחשבות באיזון הנדרש עם צרכי המדינה וטובת אזרחיה וסדרי העדיפות הלאומיים, ובכלל זה- בתחום קליטת העלייה, פזור האוכלוסין, ההתיישבות החקלאית, שמירת רזרבה קרקעית לצרכים ממלכתיים, צרכי ציבור ושיקולי בטחון." מקרקעי ישראלמקרקעיןקרקעותהצעות חוק