הצעת חוק פיצוי מפוני הגדה המערבית וחבל עזה

הצעת חוק פיצוי מפוני הגדה המערבית וחבל עזה, התשס”א-2000 באזור הגדה המערבית וחבל עזה מתגוררים היום אזרחים ישראלים רבים, המעונינים להתפנות ממנו ולעבור לתחומי הקו הירוק. לאזרחים אלה לא מוצע היום פיצוי הולם או הסדר חלופי הולם על מנת לאפשר להם לעזוב את בתיהם ועסקיהם. אזרחים רבים מאמינים, כי לאחר חתימת חוזי השלום או הסכמי השלום, שבעקבותיהם יפונו יישובים ישראלים מהאזור עד שיפונו בהחלטת ממשלה, כדי לזכות באותם תנאים שלהם יזכו שאר התושבים, על אף שהיו מעדיפים להתפנות כעת. כמו כן ההצעה מבקשת למנוע רכישת יחידות דיור ובתי עסק באזור לשם קבלת פיצויי פינוי בבוא העת. הצעה זו באה לעודד פינוי מרצון של תושבים ישראליים מהאזור לתוך תחומי הקו הירוק, על מנת להקל על המשא ומתן בין ישראל לפלשתינים. הצעות חוק זהות הונחו על ידי חברת הכנסת נעמי חזן על שולחן הכנסת ה-13 וסימונה ב'תש"צ, על שולחן הכנסת ה-14 ומספרן פ/127 ו-פ/2670 ועל שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/257. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א - 13.11.2000 בחוק זה- "האזור" - שטחים בגדה המערבית ובחבל עזה המוחזקים על ידי צבא ההגנה לישראל ושיפונו ביום קבלת חוק זה בכנסת או לאחריו, בהתאם להסכם או להסכמי שלום שמדינת ישראל צד להם; "פינוי"- פינוי אזרחי ישראל המתגוררים או עובדים באזור ביום הפינוי; "יום הפינוי" - יום שקבעה הממשלה בהודעה ברשומות לעניין חוק זה; "היום הקובע" - יום פרסום חוק זה ברשומות; "תושב"- אזרח ישראל המתגורר באזור ביום הקובע. לא יינתן כל פיצוי ולא תהיה כל זכות, עילה או תביעה לפיצויים מאת המדינה בשל הפינוי, או בשל נזק או הפסד הכרוכים בפינוי, אלא מכוח חוק זה. אזרח ישראל בעל עסק באזור או תושב יהיו זכאים לפיצוי או להסדר חלופי מתאים, שיקבע שר האוצר בתקנות תוך שבועיים מהיום הקובע, עקב פינוי דירתו או עסקו לפי עניין. הוראת סעיף 3 תחול רק לגבי אזרח ישראל שהפך תושב, החל לעבוד או הפך בעל עסק באזור לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000). אזרח ישראל בעל עסק או תושב, שהתפנה מרצונו החופשי מהאזור לפני יום הפינוי יהיה זכאי לפיצוי על פי התקנות שיקבע שר האוצר, מכוח סעיף 3. ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. פלסטיניםתוכנית ההתנתקות / מפוניםפיצוייםהצעות חוק