הצעת חוק הקלות במס משפחות מרובות ילדים

הצעת חוק משפחות ברוכות ילדים (הקלות מס), התש”ס-2000 מצוקתן הכלכלית של המשפחות ברוכות הילדים ידועה לכל. רבות דובר על חקיקת חוק אשר ייטיב עמן בכל המישורים ואף יעודד את הילודה, אך חוק כזה טרם נחקק. מוצע בזאת לסייע בידי המשפחות אלה לנהל חיים תקינים ונורמליים ולצמצם עד כמה שניתן את קשייהן הכלכליים היום-יומיים. זאת אפשר לעשות על ידי מתן הקלות בתשלום המיסים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ז' בתמוז התש"ס - 10.7.2000 בחוק זה - "משפחה ברוכת ילדים" - משפחה שמספר הילדים בה הוא 6 ומעלה; במנין הילדים יבוא מי שטרם מלאו לו 21 שנים. על אף האמור בכל דין, משפחה ברוכת ילדים תהא פטורה ממכס, כמשמעותו בפקודת המכס, ומתשלום מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, החלים על רכישת רכב פרטי, כהגדרתו בפקודת התעבורה. בפקודת מס הכנסה - (1) בסעיף 9, אחרי פסקה (5), יבוא: "הורה למשפחה ברוכת ילדים (5א) הכנסתו בשיעור של 20%, מיגיעתו האישית של אדם שהוא הורה למשפחה ברוכת ילדים, כהגדרתה בחוק משפחות ברוכות ילדים (הקלות במס), התש"ס - 2000;"; (2) בסעיף 17, אחרי פסקה (13) יבוא: "השגחה על ילד למשפחה ברוכת ילדים (13א) סכומים ששילם עובד, שהינו הורה למשפחה ברוכת ילדים, כהגדרתה בחוק משפחות ברוכות ילדים (הקלות מס), התש"ס - 2000, עבור השגחה על ילדו, בשעות עבודתו, במעון ובגן ילדים, בשיעורים כדלקמן - (1) אדם אשר לו 6 ילדים, בשיעור של 20%; (2) אדם אשר לו 7 ילדים, בשיעור של 30%; (3) אדם אשר לו 8 ילדים, בשיעור של 40%; (4) אדם אשר לו 9 ילדים, בשיעור של 50%; (5) אדם אשר לו 10 ילדים, בשיעור של 60%;". 4. משפחה ברוכת ילדים זכאית להלוואה נוספת לדיור, כהגדרתה בסעיף 6 לחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב - 1992, בסכום של 300,000 ₪, שחלקה יהפוך להלוואה עומדת לאחר חמש שנים, לפי כללים שיקבע שר הבינוי והשיכון בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ובהסכמת שר האוצר. 5. חוק זה בא להוסיף על האמור בכל דין המטיב עם משפחה ברוכת ילדים ולא לגרוע ממנו. 6. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא יתקין תקנות לביצועו, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, תוך שנה מיום קבלתו של חוק זה. הקלות מס / הנחה במסמיסיםקטיניםהצעות חוק