הצעת חוק הקלות מס באזור הגליל

הצעת חוק אזור סחר חופשי באזור הגליל (פטורים והנחות ממסים), התש”ס-2000 כיום לאחר הנסיגה של צה"ל מלבנון יש להעניק הטבות במס לתושבי אצבע הגליל במטרה לעודד אותם. לפיכך, מוצע להעניק לתושבי אצבע הגליל פטור ממע"מ וממס מעסיקים,זיכוי נוסף לכל תושב אצבע הגליל, וניכוי נוסף למעסיקים עבור הכנסות עבודה שנעשות באזור האצבע הגליל. תוספת (סעיף 5) כלי רכב, למעט רכב עבודה או רכב מסחרי כמשמעותו בפקודת התעבורה, וכן רכב מנועי המשמש ללימוד נהיגה בבית הספר לנהיגה שקיבל רשיון לכך מאת רשות הרישוי כמשמעותה בפקודת התעבורה, לשימושו של תושב הגליל באזור הגליל, טלויזיה צבעונית, למעט מכשיר כאמור המשמש במלון באזור הגליל וכל עוד הוא משמש לכך, מערכת סטריאופונית, מערכת וידאו טייפ, מצלמת וידאו טייפ, מדיח כלים ביתי, מקפיא עמוק, מייגש כביסה ביתי, סיגריות וטבק ומוצריו, כהגדרתם בפרטים 02 24 ו-03 24 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשנ"ג-1992. תכשיט שערכו עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל-200 דולר של ארצות הברית לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לפני מועד המכירה, לענין זה, "תכשיט" - לרבות שעון. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בסיון התש"ס - 12.6.2000 פרק א': פרשנות 1. בחוק זה - "אזור הגליל" - כפי שקבע שר האוצר, ובלבד שלא יחרוג מאזור אצבע הגליל; "תושב אזור הגליל" - (1) יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא באזור הגליל והתגורר שם לפחות שלושה חדשים רצופים לפני שהוא מבקש הטבה לפי חוק זה; (2) חבר-בני-אדם כמשמעותו בפקודה שיש לו עסק באזור הגליל - לגבי אותו עסק, בתנאי שנרשם בגליל כעוסק לענין חוק מע"מ לגבי העסק האמור ובתנאים אחרים שנקבעו; "שירותי תיירות מסויימים" - שירותי תיירות, כמשמעותם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976, וכן זכות כניסה לשמורת טבע כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998; "חוק מע"מ" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; "הפקודה" - פקודת מס הכנסה; "מס ערך מוסף" - לרבות מס בלו מוסף החל ביהודה, שומרון וחבל עזה; "מסים עקיפים" - מכס, מס קניה, בלו או היטל לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי"ח-1958, וכן הפקדה על פי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979; "המנהל" - מנהל המכס ומע"מ. 2. (א) כל מונח בהוראה בחוק זה המתייחס למס כלשהו יתפרש לפי המשמעות שיש לו בחוק שלפיו מוטל אותו מס. (ב) חוק זה בא להוסיף על ההטבות על פי כל דין, זולת אם נאמר במפורש אחרת בחוק זה. (ג) הוראות חוק זה והסמכויות לפיו לא יגרעו מכל הוראה של דין אחר או מסמכות לפיה, זולת אם נאמר אחרת בחוק זה. פרק ב': הטבות במסים עקיפים ובמס ערך מוסף 3. (א) לא יוטלו מסים עקיפים על יבוא טובין לאזור הגליל לשם מכירתם בו בידי בעל היתר, תמורת מטבע חוץ בלבד, במקום ובדרך שקבע המנהל, לתיירים או לתושבי ישראל היוצאים לחוץ לארץ בדרך האויר או הים. (ב) טובין שיוצרו בישראל ונמכרים לבעל היתר לשם מכירתם לתיירים או לשם מכירתם לתושבי ישראל היוצאים לחוץ לארץ בדרך האויר או הים, הכל תמורת מטבע חוץ, יראו אותם, לכל דבר וענין כולל הטבות שלא על פי חוק זה, כטובין המיוצאים מישראל. (ג) היתר לענין סעיף זה יינתן מאת המנהל, ורשאי הוא לקבוע בו תנאים; תנאים לקבלת היתר ייקבעו בתקנות. 4. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בתקנות לפטור ממסים עקיפים, כולם או מקצתם, פטור מלא או חלקי, טובין הנמכרים באזור הגליל ושירותים הניתנים בו, כמפורט להלן: (1) טובין שיוצרו בישראל ונמכרים לעוסק תושב אזור אצבע הגליל לשם מכירתם לצריכה באזור אצבע הגליל או השימוש בו, דרך כלל או לסוג מסוים של טובין; (2) שירותים טעוני מס, דרך כלל או מסוג מסוים. 5. (א) יבוא טובין לאזור הגליל לשם מכירתם לצריכה באזור הגליל או לשימוש בו, יהא פטור ממס ערך מוסף; הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת. (ב) על מכירתם של טובין בידי עוסק שאינו תושב אזור אצבע הגליל לעוסק תושב אזור הגליל לצורך עסקו באזור אצבע הגליל, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס. הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת השניה, למעט מונית כמשמעותה בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. (ג) מכירתם של טובין המצויים באזור הגליל, בידי עוסק תושב אזור הגליל, לצריכה באזור הגליל או לשימוש בו, למעט טובין המפורטים בתוספת השניה, תהא פטורה ממס ערך מוסף. (ד) מכירתם של מקרקעין המצויים באזור הגליל תהא פטורה ממס ערך מוסף; ואולם מכירה שהיא פעולה באיגוד מקרקעין תהא פטורה רק אם כל מקרקעין של האיגוד מצויים באזור אצבע הגליל. (ה) מתן שירותים באזור הגליל בידי תושב אזור הגליל יהא פטור ממס ערך מוסף; ואולם במתן שירותים המתייחסים לעסקה שהיא מכר יינתן הפטור רק אם הנכס מצוי באזור אצבע הגליל, ובמתן שירותים המתייחסים לאירוע יינתן הפטור רק אם האירוע מתקיים באזור אצבע הגליל. 6. שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת - (1) להוסיף לתוספות או לגרוע מהן; (2) לקבוע מס ערך מוסף בשיעור החל על מכירת טובין על פי סעיף 2 לחוק מע"מ, במקום שיעור אפס כאמור בסעיף 5(ב), לגבי מכירת טובין שייקבעו; (3) לקבוע שהפטור על פי סעיף 5(ה) לא יחול לגבי סוגי שירותים הניתנים באזור אצבע הגליל או סוגי שירותים המתייחסים לנכסים המצויים בו; (5) לקבוע מס ערך מוסף בשיעור אפס לגבי סוגי שירותים הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אזור אצבע הגליל לעוסק תושב אזור אצבע הגליל, לצורך עסקו באזור אצבע הגליל; (6) לקבוע פטור ממס ערך מוסף, או מס ערך מוסף בשיעור אפס, לגבי נסיעה בכל דרך שהיא לאזור אצבע הגליל או ממנו. 7. ניתן לגבי טובין פטור ממסים עקיפים או ממס ערך מוסף על פי סעיפים 3 עד 6 ונעשה בהם שימוש שלא בהתאם למטרה שבשלה הוענק הפטור, או שלא בהתאם לתנאים שנקבעו לפי חוק זה למתן הפטור, יחולו על הטובין המסים שהפטור ניתן לגביהם, לפי השיעור החל ביום התשלום; בטובין שחל לגביהם סעיף 3(ב), יהא בעל ההיתר חייב גם בהחזר ההטבות שהוענקו שלא על פי חוק זה, בהתאם לכללים שיקבע המנהל. 8. שר האוצר רשאי לפטור מי שעשה עסקאות הפטורות ממס ערך מוסף לפי חוק זה, מחובת הגשת דו"ח תקופתי עליהן על פי סעיף 67 לחוק מע"מ; ורשאי הוא לעשות כאמור דרך כלל או לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות. 9. מעסיק תושב אזור הגליל יהא פטור ממס מעסיקים המוטל על פי חוק מעסיקים, התשל"ה-1975, בשל הכנסת עבודה שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת בתחום אצבע הגליל. 10. יחיד שהוא תושב אזור הגליל זכאי לזיכוי ממס הכנסה בשיעור של 10% מההכנסה החייבת, לפי סעיפים 2(1) או 2(2) לפקודה, שנצמחה או הופקה בתחום הגליל, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל ההכנסה האמורה, שיראוה לענין זה כאילו היא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי סעיף 11 לפקודה. 11. (א) מעסיק תושב אזור אצבע הגליל המשלם הכנסת עבודה בעד עבודה המתבצעת בתחום הגליל, זכאי להטבה לשם הקטנת עלויות השכר, בשיעור של 20% מהכנסת העבודה האמורה, אך לא יותר מסכום המס שעליו לנכות במקור באותה הכנסת עבודה; לענין זה "הכנסת עבודה" - למעט תשלום לבעל שליטה בחברת מעטים, כאמור בסעיף 18(ב) לפקודה, ולמעט תשלום מאדם לקרובו כמשמעותו בסעיף 76(ד) לפקודה. (ב) הזכאי להטבה על פי סעיף קטן (א), יקבל אותה על ידי הפחתת סכום ההטבה מהסכום שהוא חייב לנכות במקור על פי סעיף 164 לפקודה. פרק ד': הוראות שונות 12. הוראות סעיפים 14 עד 18 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985 יחולו על ההקלות במיסים לפי חוק זה, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 13. (א) תחילתו של חוק זה ביום ב' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) (להלן - יום התחילה). (ב) מכירת טובין כאמור בסעיף 5 שהוסכם עליה לפני יום התחילה תהיה פטורה ממס ערך מוסף, או חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, רק לגבי כל חלק של הטובין שנמסר ביום התחילה או אחריו. (ג) מכירת טובין כאמור בסעיף 5, שעל פי חוק מע"מ או התקנות שלפיו חל עליה מס ערך מוסף בעת התשלום, תהיה פטורה ממס ערך מוסף,או חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, רק לגבי סכום ששולם על חשבון התמורה ביום התחילה או אחריו. (ד) מכירת מקרקעין כאמור בסעיף 5 שהוסכם עליה לפני יום התחילה תהיה פטורה ממס ערך מוסף רק לגבי סכום ששולם על חשבון התמורה ביום התחילה או אחריו. (ה) שירותים כאמור בסעיף 5 או בתקנות לפי סעיף 6(4), שניתנו לפני יום התחילה או שניתנו בחלקם לפני יום התחילה ובחלקם ביום התחילה או אחריו, יהיו פטורים ממס ערך מוסף, או חייבים במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, רק לגבי אותו חלק מהתמורה ששולם ביום התחילה או אחריו או לגבי אותו חלק של השירות שניתן ביום התחילה או אחריו, הכל לפי הענין. מיסיםאזור הגלילהגלילהקלות מס / הנחה במסהצעות חוק