הצעת חוק הריסת בניה בלתי חוקית במגזר הערבי

הצעת חוק להגבלת הריסה וענישה על בניה בלתי חוקית במגזר הערבי (הוראת שעה), התשס”א-2000 חוק זה מוצע בעקבות מצוקה קשה הקיימת בקרב תושבי הכפרים הערביים. רבים מתושבי כפרים אלה מצויים במצוקת דיור קשה, ונאלצים לבנות את בתיהם ללא היתרי בניה ובניגוד לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. משרד הפנים הוציא בשנים האחרונות עשרות צווי הריסה שיפוטיים כנגדם. נוצר מצב בו תושבי כפרים אלה אינם יכולים לבנות את בתיהם על קרקעות שעליהם הם יושבים מחד, ומאידך מדינת ישראל לא מאפשרת להם לבנות על קרקעות חלופיות, לא מספקת להם פתרונות דיור והורסת את בתיהם שנבנו ללא היתרים מתאימים. לא יתכן שמדינה מתוקנת לא תאפשר לאזרח הזדמנות ממשית לבנות את ביתו, ומצד שני תהרוס את ביתו שהוקם ללא היתר משום שלא היה כלל באפשרותו לקבל היתר שכזה. הצעת חוק זו באה לתקן לקבוע כי במשך תקופה של 10 שנים לא יבוצעו כלל צווי הריסה, או כל עונש אחר שיוטל על תושבי כפרים אלה בגין בניה ללא היתרים מתאימים, עד למציאת פתרון אמיתי למצוקת הדיור. לפי הצעה זו לא יהרסו מבנים, אלא אם כן הוצע לבעל המבנה פתרון חלופי או קרקע המותרת לבניה שיבנה עליה את ביתו, ולמרות זאת מקים המבנה לא מימש ולא הוציא לפועל פתרון זה שהוצע לו. הצעות חוק דומות הונחו על שולחן הכנסת ה-14 ומספרן פ/62 ופ/1497. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ד בכסלו התשס"א - 11.12.2000 1. על אף האמור בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 ובכל דין אחר, לא יבוצע כל צו הריסה מינהלי או שיפוטי ולא יוטל כל עונש אחר בשל הקמת מבנה למגורים ארעי או קבוע, ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, אם מקים המבנה בני ביתו או בני משפחתו הם בעלי הקרקע שעליה נבנה המבנה, אלא אם - (1) הוצע בכתב למקים המבנה פתרון לדיור חלופי על קרקע לבניה; (2) חלפו שנתיים מיום מסירת ההצעה האמורה בפיסקה (1) ומקבל ההצעה לא מימש אותה. 2. חוק זה לא חל על מי שבבעלותו קרקע המותרת לבניה לפי חוק התכנון והבניה,. התשכ"ה-1965 ועל מי שעל פי מבחני משרד הבינוי והשיכון אינו מחוסר דיור. 3. תוקפו של חוק זה 10 שנים מיום תחילתו. בניה לא חוקיתבניההריסת מבנההמגזר הערביהצעות חוק