הצעת חוק הרשות למען הזקן

הצעת חוק הרשות למען הזקן, התש”ס-2000 בעידן הטכנולוגיה המתקדמת, גילם הממוצע של בני האוכלוסיה המבוגרת בישראל הולך ועולה משנה לשנה ועימו גם מספרם. רגישותה של אוכלוסיה זו למחלות ולליקויים בריאותיים, ביחד עם גידולה המתמיד, גוררים, מטבע הדברים, גם גידול במספר הנזקקים לטיפול ע"י שירותי הבריאות והסעד. טיפול יעיל באוכלוסיה זו מן הראוי שינוהל ויפוקח ע"י גוף אחד וירוכז בידיו, אולם תחת זאת הוא מפוצל כיום בין רשויות ממלכתיות שונות אשר לכל אחת תחום אחריות מוגדר. חלוקה זו של תחומי אחריות בין הגורמים השונים, כגון, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד השיכון, משרד הקליטה והמוסד לביטוח לאומי אינה משרתת את טובת הזקן ויוצרת מצבים שבהם רבים מקרב בני אוכלוסיה זו "נופלים בין הכסאות" - בהעדר כתובת אחת ברורה לפניותיהם ולטיפול בבעיותיהם. לא זו אף זו, הן משרד העבודה והן משרד הבריאות מבחינים בין קשישים תשושי-נפש לבין קשישים סיעודיים ולבין קשישים עצמאיים. הבחנה זו, שאבד עליה הכלח ושאינה עומדת במבחן המציאות, גורמת לטילטולם הפיזי והבירוקרטי של בני האוכלוסיה המבוגרת בין המחלקות והגופים השונים ובכך מסבה להם ולמשפחותיהם עוגמת-נפש רבה ומחריפה את סבלם, אשר בלאו הכי הינו רב - וכל זאת לריק. הבחנה מלאכותית זו אינה יעילה למדינה ובוודאי שגם לא לבני אוכלוסיה זו. במציאות זו, בה הם מושלכים מדחי אל דחי, מקבלת האמרה: "אל תשליכני לעת זקנה" משנה תוקף ומחייבת לפעול לשינויים - הן של התפיסה והן של המצב הקיים גם יחד. מוצע בזאת להקים רשות סטטוטורית אשר ירוכזו בידיה כל הסמכויות לטיפול בזקן למען תוכל להתמודד בכל המישורים עם האתגרים שהאוכלוסיה המבוגרת מציבה בפניה, ובפני החברה הישראלית בכלל, בערבן של המאה והאלף הבאות ולפעול למתן הטיפול הטוב ביותר האפשרי - לו ראויים וזקוקים בני אוכלוסיה זו היום אף יותר מתמיד. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הארבע עשרה, ומספרה פ/1364, ועל שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/978. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בטבת התש"ס-3.1.2000 מטרתו של חוק זה היא להסדיר את הטיפול בזקן בכל המישורים ולאגד במסגרת אחת את כל הסמכויות המפוזרות כיום בין הרשויות השונות, למען רווחתם הסוציאלית של בני האוכלוסיה המבוגרת ולהבטחת זכויותיהם ושלומם הגופני, הנפשי והחברתי. בחוק זה - "אוכלוסיה מבוגרת" - אוכלוסיית הזקנים; "המועצה" - מועצת הרשות שנתמנתה על פי סעיף 10; "המנהלה" - מנהלת הרשות שנתמנתה לפי סעיף 18; "הרשות" - הרשות למען הזקן המוקמת לפי חוק זה; "זקן - מי שגילו 60 באשה ו-65 בגבר או מי אשר מחמת גילו הינו תשוש נפש או נזקק לטיפול סעודי; "השר" - שר העבודה והרווחה. מוקמת בזה הרשות למען הזקן, שתפעל במסגרת חוק זה והתקנות על פיו. הרשות: (1) תגבש מדיניות לאומית כוללת לטיפול בזקן ותיישמה; (2) תאגד את כל הגורמים הממלכתיים העוסקים בהתווית המדיניות, התיכנון לטווח ארוך, דרכי הטיפול, ההסברה והמחקר הקשורים לטיפול בזקן; (3) תפעל להבטחת רווחתו, זכויותיו ושלומו הגופני, הנפשי והחברתי של הזקן ותקדמם בכל המישורים; (4) תתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, המוסדות הקהילתיים וגופים אחרים הקשורים בטיפול בזקן; (5) תנחה את הגופים השונים העוסקים בטיפול בזקן, תכוונם ותפקח עליהם; (6) תמצא פתרונות דיור ומסגרות איכסון ואישפוז לאוכלוסיה המבוגרת; (7) תיזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר וסיעוד לטיפול בזקן, לרבות שירותי הכוונה, יעוץ והסברה לזקן ולבני משפחתו; (8) תסייע למשפחת הזקן בטיפול בו באמצעות הרשויות המקומיות, המוסדות הקהילתיים וגופים אחרים; (9) תציע ותיזום חקיקה ומחקרים בתחומי פעילותה; (10) תפעל להגברת המודעות הציבורית בתחום הטיפול בזקן; (11) תעודד פעילות התנדבותית בקרב יחידים וגופים בתחומי פעילותה, תדריכם ותנחה אותם. 5. (א) מועברות בזאת לידי הרשות במלואן כל הסמכויות המוקנות לשר בסעיפי החוק הבאים: (1) סעיפים 2, 3(ב), 7,6,5(א), ו-12 לחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965 , והתקנות שהותקנו מכוחם; (2) סעיף 4(א)(2)(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 . (ב) כל הסמכויות הקשורות בטיפול בזקן או הכרוכות בכך, המוקנות לרשויות ולגופים שונים מכח החוק ועל פי תקנות, שלא הועברו לרשות במפורש, מועברות אליה בזאת. 6. הרשות היא תאגיד. 7. הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה התשי"ח-1958 [נוסח משולב]. 8. לענין חובת תשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים, דין הרשות כדין המדינה. 9. לענין חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952 , דין הרשות כדין המדינה. 10. (א) לרשות תהיה מועצה שאת חבריה ימנה נשיא המדינה בהתייעצות עם השר ועם שר הבריאות; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות. (ב) המועצה תהיה מורכבת מנציגים של משרדי העבודה, הבריאות, האוצר, הבינוי והשיכון, החינוך, המשפטים, של הציבור והאקדמיה ושל מוסדות ציבוריים, אירגוני מתנדבים וגופים אחרים בתחום הטיפול בזקן. 11. יושב ראש המועצה יתמנה בידי נשיא המדינה מבין חברי המועצה שמונו כאמור בסעיף 10(ב) ובהמלצת השר. 12. (א) תקופת כהונתם של חברי המועצה תהיה 4 שנים מיום מינויים; חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוכל להתמנות מחדש. (ב) חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו, או עד מינויו מחדש, לפי הענין. 13. נשיא המדינה רשאי, על פי המלצת השר, שתנתן לאחר התייעצות עם שר הבריאות, להעביר חבר המועצה מכהונתו אם הוא - (1) הורשע בעבירה שיש עימה קלון; (2) פשט את רגלו; (3) איבד את כושרו הגופני או הנפשי למלא את תפקידיו; (4) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה. 14. התפטר חבר מועצה מתפקידו, הועבר מכהונתו או נפטר, יתמנה חבר אחר במקומו באותה דרך בה התמנה אותו חבר מועצה. 15. תפקידי המועצה יהיו: (1) להתוות את קווי הפעולה של הרשות; (2) להנחות את המינהלה במילוי תפקידיה; (3) לדון בהצעת התקציב השנתי ובדין וחשבון השנתי שתגיש לה המינהלה; (4) לדון בכל ענין הנוגע לפעילותה השוטפת ולניהולה של הרשות; (5) להגות בהתאם לצורך, גופים נוספים על אלה הקיימים, שיעסקו בטיפול בזקן, ולהנהיגם תוך ניצול, ניתוב והכפפת משאביהם של הגופים הקיימים, לשם כך. 16. המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ואף שלא מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה. 17. (א) השר, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי כינוס המועצה וועדותיה וניהול ישיבותיהן, סדרי ההצבעה בהן לרבות ענינים שלגביהם יהיה צורך ברוב מיוחד, סמכויות יושב ראש המועצה או יושב ראש ועדה והחזר הוצאות שנגרמו לחברי המועצה, לחברי ועדות המועצה ולחברי המינהלה שאינם עובדי הרשות או עובדי המדינה עקב השתתפותם בישיבותיהן. (ב) המועצה תקבע את סדרי עבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות כאמור בסעיף קטן (א). 18. (א) השר, בהתייעצות עם המועצה, ימנה מנהל לרשות, ורשאי הוא למנות באותה דרך סגן למנהל הרשות. (ב) עניני הרשות ינוהלו בידי מינהלה, שתהא מורכבת ממנהל הרשות, סגנו - אם התמנה כאמור, וחברים נוספים שימנה השר בהתייעצות עם המועצה, ובלבד שמספר חברי המינהלה לא יעלה על תשעה; לפחות שליש מחברי המינהלה יתמנו כאמור מבין חברי המועצה שאינם עובדי המדינה. 19. המינהלה מוסמכת לבצע בשם הרשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיה על פי חוק זה, למעט פעולות שיוחדו בחוק זה למועצה. 20. (א) המינהלה תקבע, באישור השר, תקן לעובדי הרשות. (ב) המינהלה תמנה את עובדי הרשות ותקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם; מינוי עובדי הרשות יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה, בשינויים המחוייבים לפי הענין. (ג) תנאי עבודתם של עובדי הרשות, לרבות חברי המינהלה שהם עובדי הרשות, יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה. 21. קיומם של המועצה, ועדותיה או המינהלה ותוקף החלטותיהם לא יפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או שהיה פגם במינויו. 22. (א) המינהלה תכין, לתאריך שקבעה המועצה, הצעת תקציב שנתי לרשות ותגיש אותו למועצה; בנסיבות מיוחדות רשאית המינהלה להגיש הצעת תקציב לתקופה קצרה משנה וכן הצעת תקציב מילואים. (ב) המועצה תדון בהצעת התקציב ותעביר אותה לשר, בצירוף הערותיה והמלצותיה. (ג) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את התקציב כפי שהציעה המועצה או בשינויים שימצא לנכון. (ד) לפני קביעת התקציב כאמור בסעיף קטן (ג) יביא השר את הצעת התקציב לידיעת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. 23. (א) תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה וכן מתרומות שתקבל לפי סעיף קטן (ב). (ב) בנוסף להקצבה מאוצר המדינה רשאית הרשות לקבל תרומות מכל אדם ולהשתמש בהן למילוי תפקידיה. 24. (א) הרשות תעמוד לפיקוחו הכללי של השר. (ב) השר רשאי לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון וכן מידע שוטף או חד-פעמי על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה. 25. חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו. 26. השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, בהתיעצות עם שר הבריאות, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. קצבת זקנההצעות חוק