הצעת חוק זיכיון נפט פטור ממס

הצעת חוק זכיון צינור הנפט (תיקון - תשלום מיסים והיטלים עירוניים לרשויות מקומיות), התשס”א-2000 בעת הקמת קצא"א נעשו על ידי מדינת ישראל הסדרים מיוחדים, לרבות מתן פטורים מתשלומים שונים לבעלי הזיכיון. כיום השתנו הנסיבות ואין הצדקה למתן הפטורים, לפחות בכל הקשור לתשלום מיסים והיטלים לרשויות מקומיות שבתחומן נמצאים מתקני החברה. יש להכפיף את בעלי הזיכיון לרשויות המקומיות על מנת לוודא מתן שירותים הולמים ופיקוח יעיל בכל ההיבטים כולל תכנון תברואה ואיכות הסביבה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ד בכסלו התשס"א - 11.12.2000 1. בחוק זכיון צינור הנפט, התשכ"ח-1968, אחרי סעיף 3 יבוא: 3א. על אף האמור בשטר הזכיון או בשטר זכיון המשנה שבתוספת, ישלם בעל הזיכיון מיסים והיטלים עירוניים, בהתאם למקובל, לרשות המקומית שבתחומה הוא נמצא." פטור ממסמיסיםזיכיוןנפטהצעות חוק