הצעת חוק זימון נושאי משרה

הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון-זימון נושאי משרה), התש"ס-1999 על פי סעיף 52 לחוק יסוד: הממשלה, רשאית ועדה מועדות הכנסת לזמן אליה עובד מדינה או כל מי שנקבע בחוק. החוק קובע כי הדבר צריך להיעשות באמצעות השר הנוגע בדבר, או בידיעתו. הווה אומר שהדרישה מעובד הציבור היא לידע את השר, זאת לעומת הדרישה הנוכחית בחוק יסוד: הכנסת לזמן עובד ציבור "בתיאום" עם השר הנוגע בדבר. נובע מכאן שקיימים בחוק שני הסדרים, לאותן נסיבות עצמן. כדי ליצור אחידות, מוצע לתקן את חוק יסוד: הכנסת ולהכניס בו את ההסדר הקיים בחוק יסוד: הממשלה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ב בחשון התש"ס-1.11.99 1. בחוק יסוד: הכנסת בסעיף 21 (ב) במקום "ובתיאום עימו" יבוא "או בידיעתו". משרההצעות חוק