הצעת חוק זכאות להיבחר למועצה ממונה

הצעת חוק זכאות להיבחר למועצה ממונה (תיקוני חקיקה), התש”ס-2000 שר הפנים ממנה פקידים למועצה או לועדה ממונה כאשר מוקמת רשות מקומית או כאשר החליט על פיזור המועצה הנבחרת בשל ליקויים שמצא בתפקודה. בבחירות למועצת הרשות המקומית ולראשותה מתמודדים לעיתים חלק מראשי וחברי הועדות הממונות. מטרתה של הצעת החוק היא למנוע מפקיד ממונה להתמודד בבחירות הראשונות שלאחר סיום כהונתה של הועדה הממונה במועצה בה כיהן. הצעה זו, שעולה בעקבות לקחי העבר, מנטרלת את התמריץ השלישי של הפקיד הממונה לנצל את תפקידו שלא למטרות לשמן מונה, תוך יצירת יתרון בלתי הוגן על מתחריו. מינוי מועצה או ועדה על ידי שר הפנים פוגע בעקרות חופש הבחירה של תושבי הרשות המקומית. על מנת לאזן את הפגיעה מן הראוי לתחום את תקופת המינוי לפרק זמן במסגרתו המועצה או הועדה הממונה תיישם את תוכניתה ותביא להבראת הרשות המקומית תוך צמצום הפגיעה בזכות הבחירה של תושבי העיר. הצעת חוק דומה הונחה על שלחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז ומספרה פ/1114. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס - 31.7.2000 1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, בסעיף 7, בסופו יבוא: "(9) הוא לא כיהן כחבר או כיושב ראש במועצה או בועדה שמונתה לפי סעיף 143 לפקודת העיריות או לפי סעיף 38 לפקודת המועצות המקומיות בתקופת הכהונה שקדמה לבחירות." 2. בפקודת העיריות, בסעיף 143, בסופו יבוא - "(ג) תקופת כהונת המועצה או הועדה לפי סעיף קטן (א) לא תעלה על 12 חודשים מיום מינויה; שר הפנים יהא רשאי להאריך את תקופת כהונתה לשישה חודשים נוספים." בחירות לרשות מקומיתהצעות חוק