הצעת חוק זכות טיעון ארגון למען בעלי חיים

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - זכות טיעון ארגון למען בעלי חיים), התשס”א-2000 חוק צער בעלי חיים מכיר באירגון למען בעלי חיים (אשר מטרתו ועיסוקו הינם הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם) כבעל מעמד לענין הגשתה של קובלנה פלילית ולענין פניה לערכאות בבקשה להוצאת צווי מניעה. ברם, קיימים מקרים רבים, בהם אין ייצוג נאות לאינטרסים ולזכויות של בעל החיים עצמו, ככזה. מוצע להרחיב את מעמד האירגון ולאפשר לו להצטרף (עפ"י שיקול דעת בית המשפט) לכל דיון אשר בעל חיים עלול להיפגע מתוצאותיו, על מנת שייצג את בעל החיים וידאג לאינטרסים ולזכויות שלו, מלבד ההגנה על בעל החיים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א - 13.11.2000 1. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, אחרי סעיף 15 יבוא: 15א. בכל דיון בבית משפט אשר בעל חיים עלול להיפגע מתוצאותיו, ובכל שלב משלבי הדיון, רשאי בית המשפט או הרשם, לבקשת ארגון למען בעלי חיים ובתנאים שייראו לו, לצוות על הוספת האירגון כתובע או כנתבע והכל על אף האמור בדין אחר." בעלי חייםזכות הטיעוןהצעות חוק