הצעת חוק חובת הודעה בדבר סיכויי זכייה בהגרלות והימורים

הצעת חוק חובת הודעה בדבר סיכויי הזכיה בהגרלות ובהימורים, התש”ס-2000 אין חולקים על תרומתם של מפעלי ההגרלות וההימורים לרווחת הקהילה בכלל ולצורכי הספורט בפרט. אך מן המפורסמות הוא שהפרסומת האינטנסיבית של מפעלים אלה, מכניסה את הציבור לעיתים להיסטריה של קניה בלתי מבוקרת. ידוע על נזקקי סעד המשקיעים את פרוטתם האחרונה בקניית כרטיסים או במילוי טפסים. הדבר נכון במיוחד כאשר הפרס הראשון מרקיע שחקים. אנשים מאבדים את עשתונותיהם, כאשר הם אינם מודעים לכך, שסיכויי הזכייה הם מזעריים. הצעה זו באה להזכיר לאזרח ולהזהירו, שהפיתוי עולה לאין שעור על הסיכוי. צריך להגן על "המהמר הקטן" מפני שטיפת המוח של הפרסומות המציפות אותו. הדרך הטובה ביותר היא בחיובם של הרשאים לערוך הימורים והגרלות לציין את קנה המידה של סיכויי הזכייה. ציון כזה יאזן, ולו במקצת, את השפעת הפרסומות כנגד שיקול דעתו המפוכח של האזרח, בטרם יחליט אם להשקיע את כספו בהימורים והגרלות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ל' בתמוז התש"ס - 3.7.2000 בחוק זה - "הגרלה" - לרבות הימור; "סיכויי הזכיה" - ההסתברות לזכיה בפרס המירבי בו ניתן לזכות באמצעות ההשתתפות המזערית האפשרית בהגרלה; עורך הגרלה חוקית יכלול הודעה בדבר סיכוי הזכיה על גבי הכרטיס, הטופס או כל אמצעי אחר, המשמש להשתתפות בהגרלה, וכן בפרסומת להגרלה. הודעה בדבר סיכויי הזכיה תהא בנוסח האמור "סיכויי הזכיה בפרס המירבי הינם אחד ל(כאן יצוין המספר)". הודעה בדבר סיכויי הזכיה תעשה כלהלן - (1) ההודעה תודפס או תודבק בצד הקדמי של הכרטיס, הטופס או על כל אמצעי אחר המשמש בהגרלה; ההודעה תהא בשפה בה הודפס אמצעי ההגרלה; גודל הגופן המזערי יהא 12 באותיות "פרנקרהיל"; (2) בפרסומת כתובה - ההודעה תהיה בשפה בה הודפסה הפרסומת ובאותיות ברורות שגודלן המזערי 10% מגודל האותיות או הספרות בהן צוין הפרס; (3) בתשדיר פרסומת ברדיו ההודעה תשודר בסוף התשדיר ובשפת התשדיר; (4) בתשדיר פרסומת בטלויזיה - במהלך התשדיר תוקרן ההודעה, על ידי כותרת נחה או נעה, ברורה, קריאה ורצופה, בזמן שלא יפחת מ-3 שניות ובשפת התשדיר. (5) באינטרנט - כאמור בפסקאות משנה (1) עד (4) לפי הענין. 5. (א) העובר על הוראות חוק זה לראשונה, דינו - חמש פעמים הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. (ב) העובר על הוראות חוק זה פעם נוספת, דינו - קנס בגובה מכפלת מספר העברות שעבר בקנס הקבוע בסעיף קטן (א). 6. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של כל דין. 7. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. הימוריםהצעות חוק