הצעת חוק חלוקת נטל צודקת בשירותי בריאות

הצעת חוק חלוקת נטל צודקת בבריאות, התש”ס-2000 הגרעון של קופות החולים והמשבר הכספי של מערכת הבריאות מחייב את הממשלה למצוא מקורות מימון נוספים למערכת הבריאות. ההצעות למימון הגרעון שהובאו על ידי הממשלה (תשלומים עיתיים למשפחה ותשלומים עבור שימוש בשירותי בריאות) הן רגרסיביות ועלולות לפגוע באוכלוסיות החלשות והחולות. הצעת החוק באה לפתור בעיות הגרעון במערכת הבריאות באמצעות הטלת מס מקביל בשיעור נמוך והגדלת תקרת המס לבעלי הכנסות גבוהות. הצעה זו תואמת את העיקרון הסוציאלי העומד בבסיס חוק ביטוח בריאות ממלכתי לפיו מימון מערכת הבריאות נעשה באופן פרוגרסיבי על פי גובה ההכנסה דהיינו ערבות הדדית של כל אזרחי ישראל. לפיכך, מוצע בהצעת חוק זו לנכות כ-720 מיליוני ₪ (במחיר 1997) באמצעות הטלת מס מקביל על המעסיקים והעובדים הלא שכירים ובאמצעות העלאת תקרת הכנסה החייבת במס בריאות (בלבד) מ-4 פעמים של השכר הממוצע במשק ל-5 פעמים ממנו. מוצע להטיל מס מקביל על המעסיקים בשיעורים הבאים: 0.3% על חלק השכר שמגיע עד למחצית השכר הממוצע במשק ו-0.5% על חלק השכר שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד לתקרה הקבועה בחוק. כלומר, יוטל מס מקביל בשיעור ממוצע של 0.42%. השיעורים שיוטלו על העצמאיים יהיו: 0.2% בשיעור מופחת ו-0.46% בשיעור רגיל. שיעורים אלה יותאמו עבור קבוצות אחרות בקרב האוכלוסיה הלא שכירה. הטלת מס מקביל בשיעורים אלה תביא לגבייה של כ-630 מיליון ₪ (במחירי 1997) לשנה. כמו כן, מוצע שההכנסה המירבית לצורך מס בריאות תעלה ל-5 פעמים השכר הממוצע, שינוי זה יביא להגדלת מס בריאות בסכום של כ-90 מיליון ₪ לשנה. וזאת מאחר והגדלת מקורות מערכת הבריאות דורשת הכבדת נטל התשלומים על אזרחי המדינה מוצע כי הנטל יספגו בעלי ההכנסות הגבוהות שעד כה לא שילמו דמי ביטוח בריאות במלא גובה הכנסתם. הצעות אלה הן פרוגרסיביות יותר ומבטיחות מימון עצמאי יותר של מערכת הבריאות. בכל מדינה מתוקנת בעולם המערבי המעסיקים מחוייבים להשתתף במימון שירותי הבריאות הניתנים לעובדיהם. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת הארבע-עשרה ומספרה פ/2181 ועל שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/489. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י' בשבט התש"ס 17.1.2000 1. בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996 , (להלן - חוק ההסדרים) - (1) סעיפים 10, 11 - בטלים; (2) בסעיף 12 - (א) פסקה (3) תימחק ובמקומה יבוא: "(3) בסעיף 7(א), בהגדרה "סל השירותים הבסיסי" - פסקה (3) - תימחק."; (ב) פסקה (4) - תימחק; (ג) בפסקה (7) פסקת משנה (א) - תימחק; (ד) בפסקה (12), פסקת משנה (א)(3) - תימחק; (3) בסעיף 20, פסקאות (9) ו-(14) - יימחקו; (4) סעיף 35 - בטל. 2. בחוק מס מקביל, התשל"ג-1973, (להלן - חוק מס מקביל) - (1) בסעיף 1, בהגדרת "הכנסה", אחרי המילים "חייב מעביד בתשלום דמי ביטוח לאומי" יבוא "עד לתקרה של 5 פעמים מהשכר הממוצע במשק"; (2) בסעיף 2 - (א) בסעיף קטן (ב) - אחרי "החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעד עצמו" יבוא "עד לתקרה של 5 פעמים מהשכר הממוצע במשק"; (ב) בסעיף קטן (ד) במקום "בשעור של 3.1% יבוא "בשיעור 0.2%; (ג) סעיפים קטנים (ד1), (ד2), (ד3), (ד4) - בטלים; (3) סעיף 8 כנוסחו ערב יום תחילתו של חוק ההסדרים, יהיה בתוקף מיום התחילה ואילך; (4) במקום התוספת לחוק יבוא: "תוספת (סעיף 1) לוח א' פרט סוג החייב בתשלום שיעור מלא שיעור מופחת עובד 0.5 0.3 עובד עצמאי ועובד שמעבידו אינו חייב תשלום 0.46 0.2" 3. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 - (1) בסעיף 13 בפסקה א(2), תימחק הסיפה המתחילה במילים "בעד התקופה"; (2) סעיפים 7(א), ו-18 כנוסחם ערב תחילתו של חוק ההסדרים יהיו בתוקף מיום התחילה ואילך. 4. סעיפים 20 ו-23 לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994 , כנוסחו ערב יום תחילתו של חוק ההסדרים, יהיה בתוקף החל מיום התחילה. 5. תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) (להלן - יום התחילה). 6. חוק זה יחול על מס מקביל כמשמעותו לפי חוק מס מקביל שיש לשלמם בעד התקופה שמיום התחילה ואילך. שירותי בריאותרפואההצעות חוק