הצעת חוק ייצוג בידי רואה חשבון במשרדי מיסוי מקרקעין

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (תיקון - ייצוג בידי רואה חשבון), התשס”א-2000 רואי חשבון מעורבים בעסקעות מקרקעין ומסייעים ביעוץ בהבטי המס הנוגעים לעסקאות ופעולות במקרקעין. רואי חשבון הנם בעלי הכשרה והשכלה מתאימה בתחום מיסוי המקרקעין והם גם נבחנים על נושא זה כחלק בלתי נפרד מהסמכתם (ראה תוספת שלישית לתקנות רואי החשבון, התשט"ז-1955). מוצע לאפשר לרואי חשבון לייצג את לקוחותיהם גם לעניין מס שבח ובכך לאפשר ללקוחות להסתייע בשירותיהם המקצועיים לא רק בתכנון העסקה וביצועה אלא גם בדיווח עליה לרשויות המס ולעניין מתן הסברים בפני רשויות מס שבח וניהול הדיונים עמם, לרבות בהגשת השגה ובדיוני ועדת ערר על שומת מס שבח. יצויין כי הליכים בפני בתי משפט, בתי דין ובוררים יישארו בתחום הייחוד המקצועי של עורכי הדין על פי סעיף 20(1) לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א-1961. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ד בכסלו התשס"א - 11.12.2000 1. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, אחרי סעיף 111 יבוא: 111א. רואה חשבון כאמור בחוק רואי-חשבון, התשט"ו-1955, רשאי לייצג אדם לפני המנהל לעניין חוק זה וכן בהליכים לפי סעיפים 87 ו-88 לחוק זה." רואה חשבוןמיסוי מקרקעיןמקרקעיןמיסיםייצוגהצעות חוק