הצעת חוק ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

הצעת חוק הבזק (תיקון - ייצוג לאוכלוסיית העולים במועצה לשידורי כבלים ובמועצה המייעצת לשירותי בזק), התש”ס-2000 בעשור האחרון של המאה ה-20 הגיעו לישראל כמיליון עולים חדשים. ציבור רחב זה נקלט בכל ענפי החיים של המדינה וקשה מאוד להפריז בחשיבות תרומתו. עם זאת, ניכרת מגמה של אפליית ציבור העולים בקבלת נציגיו למשרות במוסדות וגופים קובעי מדיניות, אף על פי שלציבור העולים אינטרסים וצרכים מובחנים. הצעת החוק באה להבטיח לעולים ייצוג הולם במועצה לשידורי כבלים ובמועצה המייעצת לשירותי בזק, וכך לפתוח דלת נוספת לאינטגרציה מוצלחת ויעילה יותר של אוכלוסייה זו בחברה הישראלית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד באייר התש"ס - 29.5.2000 1. בחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 6ב בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא: "(3) במינוי חברי המועצה, יינתן ביטוי הולם לייצוגה של אוכלוסיית העולים." 2. בסעיף 7 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא: "במינוי חברי המועצה, יינתן ביטוי הולם לייצוגה של אוכלוסיית העולים." טלויזיהייצוגהצעות חוק