הצעת חוק כללי אתיקה לדיינים

הצעת חוק הדיינים (תיקון - קביעת כללי אתיקה), התש”ס-2000 לאחרונה ניתן פסק דין בבג"ץ שהכפיף את הדיינים לכללי האתיקה של השופטים, כשאלה נקבעים או ע"י נשיא בית המשפט העליון, או ע"י פסיקה של שופטים. כדי לשמור על מעמדה ועצמאותה הייחודית של מערכת בתי-הדין הרבניים, מוצע לתקן את החוק באופן שייאמר בו במפורש כי כללי האתיקה של הדיינים הם בסמכות קביעתו של נשיא בית הדין הרבני הגדול - שהוא המקביל לנשיא בית המשפט העליון - וכמו כן הם טעונים אישור של חבר דייני בית הדין הרבני הגדול. הצעת חוק זהה הונחה על שלחן הכנסת הארבע-עשרה, ומספרה פ/193. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בטבת התש"ס-3.1.2000 1. בחוק הדיינים, התשט"ו-1955 , אחרי סעיף 21 יבוא: "כללי אתיקה 21א נשיא בית הדין הרבני הגדול, בהסכמת חבר דייני בית הדין הרבני הגדול, רשאי לקבוע כללים להתנהגות דיינים; קבע נשיא בית הדין הרבני הגדול כללים כאמור - יחולו על התנהגות הדיינים כללים אלה בלבד." דייניםאתיקהשופטיםהצעות חוק