הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר

הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התש”ס-2000 התלמידים בישראל חסרי ידע בסיסי בעזרה ראשונה, שהוא ידע חיוני לצורך הצלת חיים. כיום, חלה חובה על עובדי הוראה, מנהלי מוסדות קהילתיים ומובילי רכב ציבורי לעבור קורס בהגשת עזרה ראשונה מתוך הכרת החשיבות ומתן שימת הלב הראויה לערך הנעלה של שמירת חיים והצלת הזולת. מטרותיה העיקריות של מערכת החינוך הם: הקניית השכלה והחדרת ערכים לאומיים, אנושיים וחברתיים לתלמידים השוהים בין כתלי בית הספר. לאור זאת, אנו סבורים, כי בתוכנית לימודים של עזרה ראשונה, התאורטית והמעשית גלומות מטרות אלו. השהייה בין כתלי בית הספר מזמנת לא אחת מקרים מצערים רבים של פגיעות בגוף ולעיתים אף פיקוח נפש. לפיכך רצוי ליצור סביבה חברתית בעלת מיומנויות בעזרה ראשונה עד לבוא העזרה הרפואית המוסמכת. הדבר יביא לתחושת בטחון בקרב התלמידים ביודעם כי בעת הצורך חבריהם יוכלו להגיש להם עזרה ראשונה. הדרישה להבחן על תוכנית זו ועיגון תוכנית זו כחלק מתוכנית הלימודים הממלכתית מורה על רצינות המחוקק ונתינת דעתו על חיי האדם כערך מקודש. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו באדר א' התש"ס - 21.2.2000 1. בחוק זה- "בית ספר" - כהגדרתו בפקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח - 1978 ; "עזרה ראשונה" - הגשת סיוע דחוף לחולה או לנפגע על ידי נקיטת פעולות רפואיות כדי למנוע מוות, נכות או נזק נוסף; "השר" - שר החינוך. 2. חוק זה נועד להקנות לתלמידי בתי-הספר כלים בסיסיים במתן עזרה ראשונה, ובכך להגביר את המודעות לשלום הזולת, תוך הדגשת הערך העליון של קדושת החיים. 3. על בית ספר להקנות ידע תיאורטי ומעשי בהגשת עזרה ראשונה, על פי תוכנית לימודים שקבע השר, לתלמידי כיתות ז' עד י"ב. 4. עמידה במבחן מעשי ועיוני בעזרה ראשונה יהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות. 5. השר יקבע תוכנית לימודים בנושא עזרה ראשונה. 6. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. בית ספרעזרה ראשונהדיני חינוךהצעות חוק