הצעת חוק מיזמים משותפים עם מדינות שכנות

הצעת חוק מיזמים משותפים עם מדינות שכנות, התש”ס-2000 במהלך השנים האחרונות אירעו מספר מקרים בהם תמכה המדינה במיזמים משותפים, המיועדים להתבצע בתחומה של מדינה שכנה, (בעיקר בממלכה ההאשמית של ירדן) כגון: הקמת אזור תעשיה משותף בשער הירדן והקמת מסוף גבול באזור עין עברונה. הדרג המדיני כרת הסכם עם שלטונות ירדן, במסגרתו התחייב על הקמת המיזם המשותף ועל מיקומו והשלטונות הירדניים אישרו את מיקומו של המיזם בחלק הירדני, וזאת בטרם אושרו התכניות להקמת המיזם במוסדות התכנון בישראל. כיוון שמדובר במיזם משותף, כשמטבע הדברים חלקו הירדני וחלקו הישראלי אמורים להיות צמודים או לכל הפחות סמוכים, יוצרים ההסכמים שכרתה ישראל עם ירדן עובדות בשטח. באופן זה, נכבל שיקול דעתם של מוסדות התכנון, באופן שמקשה עליהם לקיים דיון אמיתי בתכניות ובהתנגדויות המוגשות להן, ואינו מאפשר להם, למעשה, לקבל החלטה שלא לאשר את תכנית המיזם או לאשרה במיקום אחר. לפיכך, מוצע לאסור על המדינה להתחייב כלפי מדינה שכנה לגבי תכנון, ביצוע או קביעת מיקומו של מיזם משותף, כל עוד לא אושרו תכניות המיזם בחלק המצוי בתחומה של מדינת ישראל, בהתאם להליכים הנדרשים על פי דין וכל עוד לא הוכן והוגש תסקיר השפעה על הסביבה. בהתחשב בכך שמדובר במיזמים משותפים ובכך ש"לטבע אין גבולות", מוצע כי יוכן התסקיר בתיאום ובשיתוף עם המדינה השכנה ויתייחס להשפעות הסביבתיות משני עברי הגבול. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס - 31.7.2000 1. (א) בחוק זה - "האזור" - כל אחד מהשטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל; "מדינה שכנה" - הממלכה האשמית של ירדן, מצרים וכל מדינה ששר הפנים הכריז בצו כי הינה מדינה שכנה לצורך חוק זה; "מיזם" - עבודה היזומה על ידי המדינה, שביצועה כרוך בבניה, בהתווית דרך, סלילתה או סגירתה, בחציבה, חפירה, כרייה וכל פעולה המשנה את פני הקרקע; "מיזם משותף" - מיזם המשותף למדינת ישראל ולמדינה שכנה; (ב) לכל מונח בחוק זה תהא המשמעות שיש לו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ובתקנות על פיו, אם לא נקבע אחרת בחוק זה. 2. לא תאשר המדינה מיזם משותף, במדינת ישראל או במדינה שכנה, ולא תיתן התחייבות לתכנונו או לביצועו, אלא לאחר שהתקיימו התנאים הבאים - (1) הוגשה תכנית לביצוע המיזם המשותף בתחום מדינת ישראל או האזור; (2) הופקד תסקיר השפעה על הסביבה, הכולל את ההשפעות הסביבתיות הן במדינת ישראל והן במדינה השכנה; (3) אושרה התוכנית על ידי מוסדות התכנון הנדרשים, לאחר שעברו התקופות להגשת התנגדויות. 3. לענין הוראות לפי חוק זה, דין מוסד של המדינה, שאינו תאגיד, כדין המדינה. 4. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. יזמותדיני חברותהצעות חוק