הצעת חוק מיחזור שאריות צמיגים

הצעת חוק הרשות למחזור שאריות הצמיגים בישראל, התש”ס-2000 שאריות הצמיגים והגומי גורמות לזיהום אויר מסוכן ולפגיעה בסביבה. בישראל נשרפים או נקברים באדמה כ-60 אלף טון גומי בשנה. כתוצאה מהטיפול הלקוי בשאריות נוצר זיהום אוויר. עד כה לא הקדיש המחוקק את תשומת הלב הראויה, מתוך חוסר רגישות לסביבה וחוסר הגנה בנושאי שימור איכות הסביבה. מחזור השאריות מהווה פתרון לבעיה חשובה הן מבחינת הגורמים שמזהמים את הסביבה והן מבחינת ההחזר של החומר הגולמי המבוקש לשימוש החוזר בתהליכי התעשייה. מוצע להקים רשות שתסדיר את נושא מחזור שאריות הגומי והצמיגים, תוך פיתוח תוכניות ארוכות טווח וגיבוש המלצות שימסרו לשרים בנושא מתן מוענקים לגורמים בענף הגומי והצמיגים, הפועלים באופן ידידותי לסביבה. בנוסף מוצע, כי הרשות שתוקם, תמומן מכספים שיגבו מיבואני צמיגים, מיצרני צמיגים ומיבואני רכב, על-פי קריטריונים שיקבעו השר לאיכות הסביבה ושר המסחר והתעשיה, ובכך יחסכו כספים רבים לאוצר המדינה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט באדר א' התש"ס - 6.3.2000 מטרת חוק זה להביא לקידום נושא מחזור שאריות הצמיגים והגומי בישראל, ובכך להביא לשיפור באיכות הסביבה. בחוק זה - "הרשות" - הרשות למחזור צמיגים וגומי בישראל; "השרים" - השר לאיכות הסביבה ושר התעשיה והמסחר. (א) מוקמת בזאת הרשות למחזור שאריות הצמיגים והגומי בישראל. (ב) הרכב הרשות יקבע על ידי השרים. 4. (א) הרשות תמומן מתשלומים שיגבו מיבואני צמיגים, מיצרני צמיגים ומיבואני הרכב בישראל. (ב) השרים יקבעו קריטריונים בדבר גובה התשלום שיגבה, בהתאם לכמות, סוג ומשקל הצמיגים והגומי, שמחזיקים הגורמים שבסעיף קטן (א). 5. (א) הרשות תפעל ליצירת תכניות לניהול ומחזור יעילים של שאריות הצמיגים והגומי בישראל. (ב) הרשות תגבש המלצות ותקבע קריטריונים למתן מענקים והלוואות על-ידי השרים לגורמים העוסקים בענף הצמיגים והגומי בישראל, בהתאם לפעילותם למען מחזור צמיגים וגומי בישראל. מיחזורצמיג רכבגלגל רכבהצעות חוק