הצעת חוק מניעת שחרור אסירים פלסטינים

הצעת חוק הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (תיקון - תנאים מגבילים לשחרור אסירים), התש”ס-2000 מוצע לעגן בחקיקה את מניעת שיחרורם של אסירים ועצירים פלשתינאים בכלא, עם דם על הידיים וכן להתנות שחרור של כל אסיר פלשתיני בקבלת מידע המצוי בידי אש"פ אודות השבויים והנעדרים הישראלים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס - 31.7.2000 1. בחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996 בסעיף 3 - (א) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא - "ובלבד שאלה לא יכללו את מי שהיה מעורב במישרין או בעקיפין בפציעה או הריגה של אזרח או תושב ישראלי."; (ב) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא - "(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על כל הסכם אחר בדבר שחרור אסירים ולאי העמדתם לדין בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלשתיני (אש"פ)."; (ה) כל שחרור אסירים יתבצע רק אם וכאשר ינתן לישראל כל המידע המצוי בידי אש"פ על גורלם של שבויי צה"ל ונעדריו."; פלסטיניםשחרור מוקדם מהכלאאסיריםבית סוהר / כלאהצעות חוק