הצעת חוק מס רכישה לזוגות צעירים

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון - דחיית מועד תשלום מס רכישה לזוגות צעירים), התש”ס-2000 זוגות צעירים נתקלים בקשיים כלכליים רבים בבואם לרכוש דירה למגורים לראשונה. הצעת חוק זו מטרתה לסייע בחיזוק המעמד הבינוני, תוך הקלה על זוגות צעירים לרכוש דירה על-ידי דחיית מועד תשלום מס הרכישה. זאת מתוך הנחה שרוב הזוגות הצעירים מצליחים להתבסס כלכלית לפני שהם מחליפים את דירתם הראשונה לדירה מרווחת ויקרה יותר. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963, בסעיף 9, בסעיף קטן (ג1א), אחרי פסקה (3) יבוא: "(4) זוג נשוי, הרוכש דירת מגורים ראשונה, ישלם את מס הרכישה במועד מכירת דירת המגורים כשהוא צמוד לשיעור עליית המדד מיום הרכישה ועד יום המכירה." מס רכישהמיסיםהצעות חוק