הצעת חוק מסמכים הפטורים ממס בולים

הצעת חוק מס הבולים על מסמכים (תיקון - מסמכים פטורים ממס), התשס”א-2000 מס הבולים הנו מס אנכרוניסטי, אשר ראוי כי יעבור מן העולם, אלא שהכנסותיו לקופת המדינה נאמדות ב - 800 מליון ₪ לערך, ולפיכך קשה לבטלו לאלתר. חברות הפועלות בבורסה לניירות ערך, מגייסות הון מן הציבור לצורך הרחבת פעילותן העסקית, ובכך תורמות לצמיחת וליצירת מקומות עבודה. פעילות עסקית זו, ממילא תהיה נתונה למיסוי, ואין כל הצדקה או הגיון "לקנוס" את החברות המבקשות לגייס הון ולהקטין את המשאבים הכלכליים, אותם הן מגייסות, והמשמשים אותן להרחבה ולהתפתחות עסקיהן. במקביל, אנו עדים לתהליך של העתקת פעילות עסקית לחו"ל, אשר חלקה נובעת מאי התאמת חוקי המס לפעילות העסקית, בשל עודף רגולציה. מוצע על כן, לבטל את מס הבולים הנגבה בשיעור של 1% מהתמורה של גיוס הון על-ידי חברות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ז' בכסלו התשס"א - 4.12.2000 תיקון תוספת ב' 1. בחוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-1961, בתוספת ב' - (1) בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא: "(ט) איגרת חוב או איגרת חוב הניתנת להמרה, שאושר רישומה למסחר בבורסה או שאושר רישומה למסחר בבורסה של מניות ההמרה."; (2) בסעיף 10, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה) שטר נאמנות שהוצא בגין איגרות חוב או איגרות חוב ניתנות להמרה, הפטורות ממס בולים על פי חוק זה."; (3) בסעיף 11, אחרי סעיף קטן (יג) יבוא: "(יד) דו"ח על הקצאת מניות שאושר רישומן למסחר בבורסה." בוליםמס בוליםמסמכיםמיסיםהצעות חוק