הצעת חוק מרשם עבירות כלפי קטינים

הצעת חוק המרשם והיידוע (עבירות כלפי קטינים וחסרי ישע), התש”ס-1999 מטרת הצעת חוק זו היא למנוע פגיעה חוזרת בילדים ע"י עבריינים אשר ריצו עונש בגין עבירות מין ועבירות חמורות אחרות כנגד ילדים, ויצאו לחופשי. הצעת חוק דומה הוכנה על ידי המועצה לשלום הילד, והונחה על שולחן הכנסת החמש עשרה ע"י ח"כ תמר גוז'נסקי (מספרה פ/339). הצעת חוק זו נבדלת מהצ"ח פ/339 בהליך היידוע (סעיף 3 לחוק). מתוך כוונה לשמור על איזון הולם בין המחוייבות להגן על ילדים כנגד עבריינות מין חוזרת, לבין שמירת זכויות הפרט של מי שכבר ריצה את עונשו - מוצע שהליך היידוע יהיה כפוף לאישור בית משפט בכל מקרה ומקרה.. ברצוני להודות לעו"ד דפנה הולץ לכנר על ניסוח החוק. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו בכסלו התש"ס-15.11.99 1. בחוק זה- "בית המשפט"- בית המשפט המחוזי, בפני שופט יחיד ובלבד שלא שימש בהרכב אשר הרשיע את העבריין בעבירה שבגינה נחשב לעבריין לפי חוק זה; "הורשע" - אדם שנמצא אשם בפסק דין חלוט או אדם שזוכה עקב הגנת אי שפיות הדעת מכח סעיף 34ח לחוק העונשין, התשל"ז-1997, (להלן - חוק העונשין) או עקב הגנה שיסודותיה דומים ליסודות המקיימים הגנה מכח סעיף 34ח לחוק העונשין, ובלבד שהוכח למעלה מכל ספק כי אכן ביצע את המעשה בו הואשם; "הועדה" - גוף שימנה השר בהוועצות עם שר המשפטים אשר ימנה שלושה חברים שהם שלושה מומחים בתחום ההתנהגות והטיפול בעבריינות בכלל ועבריינות מין בפרט; "המידע" - כל מידע אודות העבריין המצוי במאגר כהגדרתו בחוק זה והנחוץ להגנה על בטחון הציבור, שלומו או בריאותו, כפי שיקבע ע"י בית המשפט למעט כל מידע הנוגע לזהות קורבן העבירה מלבד גילו ומינו של הקורבן; "עבריין" כל אחד מאלה - (1) אדם שהורשע בישראל באחת או יותר מן העבירות המנויות בתוספת הראשונה, ובתנאים הקבועים בה; (2) אדם שהורשע מחוץ לישראל בעבירה שיסודותיה דומים ליסודות האחריות מכח אחת או יותר מן העבירות המנויות בתוספת הראשונה, ובתנאים הקבועים בה; "קטין" - מי שלא מלאו לו 18 שנים בעת שבוצעה כלפיו עבירה שבגינה נחשב המורשע לעבריין עפ"י חוק זה; "השר" - שר המשפטים. 2. (א) המשטרה תנהל מאגר מרשם פלילי נפרד של עבריינים, (להלן - המאגר). (ב) בית המשפט רשאי להורות על הכללת פרטי מידע אודות עבריין במאגר או העברתו, כולו או חלקו, לגורמים נוספים, (להלן - גורמים נוספים), על-פי בקשת המשטרה, כמפורט להלן: (1) המשטרה תפנה בכתב לוועדה, לשם קבלת חוות דעתה בדבר הכללת מידע אודות עבריין במאגר או בדבר העברת מידע אודותיו לגורמים נוספים, כאשר לדעתה הדבר נחוץ לשם הגנה על בטחון הציבור, שלומו, או בריאותו; (2) בפניה לוועדה תפרט המשטרה את הפרטים הבאים: (1) שמו המלא של העבריין, נשוא הבקשה, מספר תעודת הזהות שלו וכל פרט אחר הדרוש לשם זיהויו המלא; (2) ציון פרטי המידע המבוקש לשם הכללתו במאגר המידע; (3) ציון פרטי המידע המבוקש לשם העברתו לגורמים נוספים; (4) ציון הגורמים הנוספים אליהם מתבקשת העברת המידע ופרוט השימוש שיותר לגורמים הנוספים לעשות במידע זה; (5) נימוקים מפורטים לבקשה על כל מרכיביה, בהתאמה; (3) הוועדה תזמן את העבריין נשוא הבקשה וכן כל גורם רלוונטי, ותגבש חוות דעת מנומקת, (להלן - חוות הדעת), אשר בה תקבע את מידת המסוכנות הפרטנית לגבי סיכויי חזרתו של העבריין נשוא הפניה, על העבירה בה הורשע, או על כל עבירה אחרת הכלולה בתוספת הראשונה לחוק זה; (4) המשטרה תפנה בבקשה מנומקת לבית המשפט, בצרוף פניית המשטרה שהוגשה לוועדה וחוות דעת הוועדה, כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לעיל; (5) לדיון בבית המשפט יוזמן העבריין נשוא הבקשה, נציג הוועדה שדנה בעניינו של העבריין נשוא הבקשה וכל גורם כפי שימצא בית המשפט לנכון; (6) בית המשפט מוסמך להעתר לבקשת המשטרה כולה, חלקה או לדחותה; במקרה בו התיר בית המשפט את העברת המידע אודות העבריין לגורמים נוספים, תפרט החלטת בית המשפט מיהם נציגי הגורמים הנוספים המוסמכים לקבל את המידע ויקבע את אופן השימוש אותו הם רשאים לעשות במידע שהותר להעברה; שימוש במידע באופן החורג מהמותר על-פי החלטת בית המשפט, הינו עבירה פלילית שדינה שנת מאסר. (ג) העבריין או המשטרה רשאים להגיש בקשות חוזרות מזמן לזמן לשם שינוי או ביטול החלטת בית המשפט, ובלבד שחלפה לכל הפחות שנה מיום קבלת ההחלטה האחרונה באותו עניין ועד להגשת הבקשה החוזרת. (ד) כל הדיונים שיתקיימו בבקשות שהוגשו על-פי הוראות סעיף קטן (ג) ייעשו כאמור בסעיף (ב) (4) בשינויים המחוייבים. (ה) דיון בבקשה בבית המשפט על-פי סעיף זה, יתקיים בדלתיים סגורות; החלטת בית המשפט תכלול בסופה את הוראות סעיף 4 להלן, לרבות חובת עדכון המידע החלה על העבריין והסנקציה שבצידה; ערעור על החלטת בית המשפט בבקשה טעון רשות. 3. (א) פרט מידע אודות העבריין, אשר אותם התיר בית המשפט להכליל במאגר או להעבירם לגורמים נוספים ואשר השתנה מיום מתן החלטת בית המשפט, יעודכן במאגר המידע. (ב) חל שינוי כלשהו בפרטים המצויים במאגר אודות העבריין, חייב העבריין ליידע את המשטרה בדבר השינוי תוך עשרה ימים לכל המאוחר מיום היוודע לו השינוי; אי יידוע כאמור, הינו עבירה פלילית שדינה שנת מאסר. (ג) אחת לשנה מיום מתן החלטת בית המשפט, תעדכן המשטרה את פרטי המידע המצוי במאגר ביחס לעבריין. (ד) עברו 10 שנים מיום תום ריצוי עונשו, יימחק שמו של העבריין מהמאגר, ובלבד שזו הרשעתו הראשונה בעבירות מסוג זה. 4. (א) המשטרה תספק לנציגי הגורמים הנוספים, אשר אליהם אושרה העברת מידע על-ידי בית המשפט כאמור בסעיף 2 (ב) (6), את המידע שאושר להעברה, בכפוף לתנאים שלהלן: (1) נציגי הגורמים הנוספים יוזהרו לבל יעשו במידע שימוש החורג מהקבוע בהחלטת בית המשפט; האזהרה תכלול את החלטת בית המשפט במלואה ואת הסנקציה הקבועה בגין הפרתה; (2) המידע שאושר להעברה ינתן לנציגי הגורמים הנוספים לאחר חתימתם על תצהיר המאמת כי הוזהרו כאמור בפסקה (1) לעיל ויש בידם האמצעים למלא אחר החלטת בית המשפט. (3) המשטרה תעדכן את נציגי הגורמים הנוספים ביחס לכל שינוי במידע שהועבר אודות העבריין; הוראות סעיף זה יחולו על כל שינוי או עידכון כאמור לעיל, בשינויים המחוייבים. (ב) המשטרה ונציגי הגורמים הנוספים לא ישאו בכל אחריות אזרחית לכל נזק שייגרם עקב מילוי חובתם כאמור בחוק זה. 5. חוק זה יחול על אף האמור בפרק ב' לחוק מרשם הפלילי ותקנת השבים, תשנ"א-1981 , (להלן - חוק המרשם), בחוק העונשין או בכל דין אחר. 6. (א) לא יימסר על ידי המשטרה המידע הרלבנטי או המידע האחר לפי חוק זה, לגורמים המיועדים או לכל גורם אחר, אם עברה מיום שהורשע העבריין תקופת ההתיישנות כמשמעה בסעיף 14 (א) לחוק המרשם ואשר במהלכה לא הורשע העבריין בכל עבירה נוספת לפי התוספת הראשונה ובתנאים הקובעים בה, אלא באישורו של השר ואם נחוץ הדבר להגנה על ביטחון הציבור, שלומו או בריאותו. (ב) נמחקה ההרשעה על פי חוק המרשם, לא יימסר על ידי המשטרה המידע הרלבנטי או המידע האחר לפי חוק זה, לגורמים המיודעים או לכל גורם אחר, ובלבד שבתקופת המחיקה כמשמעה בחוק המרשם, לא הורשע העבריין בכל עבירה נוספת לפי התוספת הראשונה ובתנאים הקבועים בה. (ג) עברה תקופת ההתיישנות כמשמעה בסעיף 14(א) לחוק המרשם, לא רשאית עוד המשטרה לזמן את העבריין כאמור בסעיף 2 (ב) לחוק זה. (ד) אין באמור לעיל בסעיפים (א) ו - (ב) כדי לפגוע בזכות לקבלת מידע לפי חוק המרשם או כל דין אחר. 7. (א) בסעיף (1) לחוק העונשין אחרי "אלא אם כן קיבל אישור" יבוא "לאחר שמסר את המידע הרלבנטי או המידע האחר כמשמעם בחוק המרשם והיידוע (עבריינים), התשנ"ח-1998, ככל שהללו היו בידו לאחר בירור נאות". התוספת הראשונה (סעיף 1, סעיף 6) (א) המבצע עבירות לפי הסעיפים המנויים להלן בסעיף (ב) לתוספת זו, או עבירות לפי סעיפים 25, 30, 31, או 33, לחוק העונשין בהקשר לכל אחת מן העבירות המנויות להלן בסעיף (ב) לתוספת זו, ובלבד שהמורשע לא היה קטין שגילו עד 16 זמן ביצוע העבירה שבה הורשע וכן שההרשעה נעשתה מיום כניסתו של חוק זה לתוקף ואילך. (ב) סעיפים 199(ב), 201(א), 201(ב), 202, 208, 214(ב), 345, 346, 347, 348, 349, 351, 361, 364, 367, 368ב, 373ב, או 374, או 375 לחוק העונשין; סעיפים 298, 300, 305, 327, 329, 333, 372, 377, 379, 380, או 382 לחוק העונשין ובלבד שקורבן העבירה היה קטין או חסר ישע - כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין בעת שבוצעה כלפיו; סעיפים 368 ב', ג', 369, 370, או 371 לחוק העונשין ובלבד שקרבן העבירה היה קטין בעת שבוצעה כלפיו ולמעט אם המורשע הינו אחד מהוריו או אפוטרופוסיו כדין; סעיף 373(א) לחוק העונשין למעט אם המורשע הינו אחד מהוריו של הקורבן, או: סעיף 21 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל"ג - 1973. עבירות מיןקטיניםמשפט פליליהצעות חוק