הצעת חוק נוסח הצהרת אמונים של חברי כנסת

הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון - נוסח הצהרת האמונים) על פי הצהרת האמונים הנוכחית מתחייבים חברי הכנסת לפעול מתוך נאמנות למדינת ישראל. מוצע לתקן את הצהרת הנאמנות של חברי הכנסת על פי העיקרון שנקבל בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו ובחוק יסוד: חופש העיסוק, אשר קבעו את ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ובאה לקבוע כי חברי הכנסת ישבעו אמונים לשני ערכי היסוד של המדינה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ע"י ח"כ מיכאל קליינר ומספרה פ/1944. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א - 13.11.2000 תיקון סעיף 15 1. בחוק יסוד: הכנסת בסעיף 15, בסעיף קטן (א) אחרי "אני חייב לשמור אמונים למדינת ישראל" יבוא "כמדינה יהודית ודמוקרטית". כנסת ישראלהצהרת אמוניםחברי כנסתהצעות חוק