הצעת חוק ניכוי הכנסות מקצבת זקנה

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ניכוי הכנסות מקצבה), התשס”א-2000 פנסיונרים רבים, הזכאים לקיצבת נכות כללית, אינם מקבלים את מלוא הקיצבה, משום שביטוח לאומי מפחית מסכום הקיצבה את הפנסיה המשולמת להם. לעומת זאת, זכאי לקיצבת נכות שיש לו הכנסה מעבודה או מעסק, מקזזים מקיצבתו רק כאשר הכנסתו מעבודתו עולה על 40% מהשכר הממוצע. הצעת החוק לעיל באה להשוות את זכויות הפנסיונרים מקבלי קיצבת נכות לזכויות העובדים ובעלי העסק מקבלי אותה קיצבה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א - 13.11.2000 תיקון סעיף 202 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 , בסעיף 202 - (1) בפסקה (2), המילים "לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודת מס הכנסה" - יימחקו; (2) פסקה (3) - תימחק. קצבת זקנההצעות חוק