הצעת חוק עבירות מין חוזרות

הצעת חוק העונשין (תיקון - תקופת מאסר מרבית בעבירות מין חוזרות), התש”ס-2000 מספר רב של אנסים, ובייחוד אונסי-קטינים, חוזרים על מעשיהם המכוונים נגד אוכלוסיות חלשות ולפעמים חסרות ישע. אמנם אין סטטיסטיקה מוסכמת בנושא, אבל מחקר ייצוגי שנעשה לאחרונה בקנדה, עקב אחר מתעללים בקטינים לאחר שחרורם ממאסר וגילה כי 43% מתוכם הורשעו שוב בגין אונס או התעללות מינית. משרד הבריאות באונטריו אף גילה במחקר נפרד כי "טיפול נפשי לא השפיע על אחוז החוזרים על מעשיהם". העונש המרבי בישראל בגין אונס עומד היום על מאסר של 20 שנים, בפועל העונשים המוטלים על עברייני מין , הם הרבה פחות מחמירים; בית המשפט מרבה להקל בעונשם של אנסים בגלל "עברו הנקי של האנס", "מצבו המשפחתי הקשה" או "כי מאסר בפועל יחטיא את המטרה". הצעת חוק זו באה לפרוש על הנשים, הילדים והילדות במדינת ישראל את ההגנה מפני עברייני מין החוזרים על ביצוע העברה גם לאחר ענישה ולאפשר למחוקק להטיל את העונש המקסימלי הקבוע בחוק, במקרה של עבירה חוזרת. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט באדר א' התש"ס - 6.3.2000 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 345 בסופו יבוא: (ד) הורשע אדם על פי סעיף זה לאחר שהורשע בעבר בעבירה או בניסיון לבצע עבירה לפי סעיפים 345, 346, 347 או 351 יטיל עליו בית המשפט מאסר שלא יפחת מתקופת המאסר המירבית." 2. בסעיף 346 לחוק העיקרי בסופו יבוא: (ד) הורשע אדם לפי סעיף זה לאחר שהורשע בעבר בעבירה או בניסיון לבצע עבירה לפי סעיפים 345, 346, 347 או 351, יטיל עליו בית המשפט עונש שלא יפחת מתקופת המאסר המירבית." 3. בסעיף 347 לחוק העיקרי בסופו יבוא: "(ד) הורשע אדם לפי סעיף זה לאחר שהורשע בעבר בעבירה או בניסיון לבצע עבירה לפי סעיפים 345, 346, 347 או 351, יטיל עליו בית המשפט עונש שלא יפחת מתקופת המאסר המירבית." 4. בסעיף 351 (ה) לחוק העיקרי בסופו יבוא: (ו) הורשע אדם לפי סעיף זה לאחר שהורשע בעבר בעבירה או בנסיון לבצע עבירה כמפורט בסעיפים קטנים (א) עד (ה), יטיל עליו בית המשפט עונש שלא יפחת מתקופת המאסר המירבית. (ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו) רשאי בית המשפט להטיל תקופות מאסר שונות בהתקיים התנאים הבאים: (1) המורשע הנו בן משפחה של הקטין כהגדרתו בסעיף 351 או האפוטרופוס החוקי של הקטין; (2) לא קיים חשש לנזק גופני נוסף לקטין במידה ולא יוטל על המורשע העונש המירבי; (3) המורשע הסכים לעבור טיפול נפשי ביחס לעבירה שבגינה הורשע; (4) העונש יהיה בניגוד לאינטרס הקטין. עבירות מיןמשפט פליליהצעות חוק