הצעת חוק ענישה בגופים ציבוריים

הצעת חוק ענישה בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התש”ס-2000 מדו"ח חריגות השכר שהתפרסם לאחרונה, עולה, כמדי שנה, כי מנהלים בשרות הציבורי נוטים לאשר לבכירים שעובדים במשרדם, משכורות "מנופחות", שעולות בהרבה על השכר שמגיע להם על פי החוק. חריגות שכר אלו הן מנהג שיש לעקרו מן השורש ע"י סנקציות קבועות בחוק, לגבי המנהלים שאישרו את חריגות השכר והגופים הציבוריים בהם נמצאו ליקויים בדו"ח מבקר המדינה. הצעת חוק זו מציעה להטיל אחריות ישירה על המנהלים והגופים הציבוריים ולהטיל קנסות במקרים של חריגות שכר או רישום של הערות בתיק אישי של מנהל שאישר חריגת שכר. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בסיון התש"ס - 5.6.2000 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, אחרי סעיף 280 יבוא: "חריגות שכר בגוף ציבורי 280א. (א) מצא מבקר המדינה חריגות בשכר בגוף מבוקר, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] - (1) הגוף המבוקר, דינו - קנס בגובה שלוש פעמים החריגה; (2) מקבל החריגה, דינו - השבת החריגה כאמור." 2. בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, האמור בסעיף 32 יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש לתובע קובלנה כנגד הממונה או האחראי לחריגות בשכר או לליקויים בגוף מבוקר, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] אשר התגלו בדו"ח מבקר המדינה." גוף ציבורימשפט פליליהצעות חוק