הצעת חוק פטור ממס לכלי רכב להסעת נכים

הצעת חוק הנכים (פטור ממסים עקיפים לכלי רכב להסעת נכים), התש”ס-2000 בישראל פועלים מספר גופים התנדבותיים שמטרתם סיוע לאוכלוסיית הנכים. בין פעילויותיהם של גופים אלה מצויות הסעות ללא תשלום של נכים הזקוקים לכך בכלי רכב מיוחדים, בעלי מתקנים מתאימים כגון מעליון וציוד עיגון וקשירה. רכישת כלי רכב חייבת, על פי חוק, מסים עקיפים מלאים, ובהם מס קנייה ומכס. בהתאם לנוהג הקיים היום, בעת שארגון התנדבותי רוכש כלי רכב להסעת נכים, משלם משרד העבודה והרווחה את המסים במקומו. דא עקא, שבשל מצוקה תקציבית, נאלץ שר העבודה והרווחה להקציב סכום זעום למטרה האמורה, כך שהארגונים העוסקים במלאכת קודש זו מסתפקים בלית ברירה ברכישת כלי רכב אחד לשנה לכל היותר. כמות זו של רכבים אינה עונה על הדרישה, ונכים רבים מוסעים בהסעות מסחריות בעלות גבוהה. מעבר לכך, תורמים אשר היו מוכנים לסייע ברכישת רכבים אינם מעונינים להשקיע את כספם במימון מסים לקופת המדינה. מוצע לקבוע בחוק פטור לארגונים התנדבותיים ממסים עקיפים בעת רכישת כלי רכב להסעת נכים, כפי שהדבר מוסדר לגבי אמבולנסים בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בתמוז התש"ס - 24.7.2000 1. בחוק זה- "גוף התנדבותי" - ארגון הפועל שלא למטרות רווח למען סיוע לאוכלוסיית הנכים, אשר יוכר לעניין חוק זה על ידי השר; "מס עקיף" - תשלום חובה שהוא מכס, בלו, מס קנייה או מס ערך מוסף; "רכב להסעת נכים" - כלי רכב, כהגדרתו בפקודת התעבורה, המיועד להסעת שני נכים או יותר שלא בתשלום, המופעל על ידי גוף התנדבותי, והעומד בתקנים שקבע השר לעניין חוק זה; "השר" - שר העבודה והרווחה. 2. (א) רכב להסעת נכים, שנרכש על ידי גוף התנדבותי, פטור מכל מס עקיף הנובע מרכישתו או מייבואו. (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על רכב להסעת נכים שהפסיק להיות בבעלותו או בשימושו של הגוף ההתנדבותי בתוך 10 השנים ממועד רכישתו, אלא אם נמכר לגוף התנדבותי אחר. 3. השר ממונה על חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין כללים להכרה בגוף התנדבותי, תקנים לרכב להסעות נכים. פטור ממסנכותמיסיםרכבהצעות חוק