הצעת חוק פטור ממס לתותבת

הצעת חוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד) (תיקון - פטור מיוחד לתותבת), התש”ס-2000 בהצעת החוק מוצע כי אדם המייבא ארצה לשימוש אישי בלבד תותבת יהיה פטור ממכס. (הצורך בחקיקה מעין זו התעורר לאחר שאזרחית ישראלית חזרה מחו"ל עם פרוטזה שיועדה לשימושה האישי ונדרשה לשלם על כך מס). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד באייר התש"ס - 29.5.2000 1. בחוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), התשי"ז-1957, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ב), יבוא: "(ג) סעיף קטן (א) לא יחול על פטור מיוחד שניתן לאדם שייבא תותבת לשימוש עצמי. בסעיף זה - "תותבת" - כל אבר מלאכותי של גוף אנושי וכל חלק מאבר כזה. פטור ממסמיסיםהצעות חוק