הצעת חוק פרסום חוקי עזר

הצעת חוק לייעול פרסום חוקי עזר (תיקוני חקיקה), התש”ס-1999 הצעת חוק פרטית זו מוגשת על דעתו של שר הפנים ומטרתה לייעל ולזרז את הליך כניסתם לתוקף של חוקי עזר עירוניים, בעיריות ובמועצות מקומיות. כיום אין הפקודות הנ"ל קוצבות את הזמן שבו יש לפרסם את חוקי העזר אשר נידונו ונתקבלו במועצות המקומיות והעירוניות ונמצא כי ישנם חוקי עזר אשר נתקבלו במועצות ופרסומם מתעכב זמן ארוך - לעיתים למעלה משנה, וזאת מבלי שיעוכבו כלל על-ידי שר הפנים, על-פי הסמכות המוקנית לו בפקודות. חוקי העזר העירוניים הנם מכשיר חשוב בניהול החיים הרגיל ברשויות המקומיות והם ברובם עוסקים בהסדרתם של עניינים שאינם מורכבים ביותר וניתן לתת את הדעת עליהם תוך זמן קצר. במקרים רבים חוק העזר הממתין לפרסום הנו תעתיק של חוק עזר לדוגמא מטעם משרד הפנים או העתקו של חוק עזר של רשות מקומית אחרת שכבר פורסם ומיושם בה. המצב שבו חוקי עזר שנחקקים ברשויות המקומיות, הנבחרות באורח דמוקרטי, אינם מפורסמים ואינם מיושמים, פוגע בפעילותן התקינה של הרשויות המקומיות ובמהלך החיים התקין של תושביהן. הצעת חוק זו תביא לכך שחוקי עזר עירוניים יפורסמו ברשומות ויכנסו לתוקף, כדבר שבשגרה, תוך 60 יום מהגשתם לשר הפנים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בטבת התש"ס - 27.12.99 1. בפקודת העיריות , בסעיף 258, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) חוק עזר כאמור בסעיף קטן (א), יפורסם בתוך ששים ימים מהיום שהביא ראש העיריה את חוק העזר לידיעת השר; הודיע השר או מי שהסמיכו לכך כי אין לו התנגדות לחוק העזר, יפורסם חוק העזר אף לפני תום מועד זה." 2. בפקודת המועצות המקומיות , בסעיף 22, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) חוק עזר כאמור בסעיף קטן (א), יפורסם תוך ששים ימים מהיום שהביא ראש המועצה את חוק העזר לידיעת השר; הודיע השר או מי שהסמיכו לכך כי אין לו התנגדות לחוק העזר, יפורסם חוק העזר אך לפני תום מועד זה." חוקי עזרפרסוםהצעות חוק