הצעת חוק צנעת הפרט בתקשורת

הצעת חוק הגנת צנעת הפרט בתקשורת, התש”ס-2000 לכל אדם זכויות אזרח בסיסיות. אחת מהזכויות הללו, הכרוכה בערך של "כבוד האדם", היא הזכות לצנעת הפרט. זכות הכוללת את הזכות לבחור שלא להיחשף בציבור בעל כורחו במצבים אינטימיים קשים ומביכים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' באדר ב' התש"ס - 13.3.2000 לא יפורסמו בטלוויזיה ובעיתונות, הארצית והמקומית, צילומי תקריב המאפשרים זיהויו של אזרח ישראלי במצבים אינטימיים קשים ומביכים, לרבות: ערטול וחשיפת איברים אינטימיים, חוויות כאב וסבל קשות, פעולות החייאה וטיפול נמרץ, מצב של גסיסה וסף איבוד ההכרה, קשיי נשימה חמורים, הפרשות, הקאות, מצב שלאחרי תקיפה מינית, וכיוצא באלו - ללא אישור מפורש של האזרח בעל-פה או בכתב. כלל זה לא יחול במידה וקיים יסוד להניח, שהמצולם נחשף למצב זה בעקבות מעורבותו בביצועה או בניסיון לביצועה של עבירה פלילית, למעט עבירות תנועה. במידה שלא ניתן לפנות לאדם המצולם בשום דרך ובמהירות הראויה לצורך בקשת אישור, ניתן להסתפק באישורו של אפוטרופוס או של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;. במקרה של חיילי צה"ל ניתן להסתפק באישורו של דובר צה"ל. לא יפורסמו צילומים אינטימיים כאמור בסעיף 1 ללא אישור הוריהם או אפוטרופסיהם. הוראות סעיפים 1 עד 4 יחולו גם על טיפול בגוויה, סילוקה מהמקום, תהליכי קבורה וכו', בכל מקרה שזיהויו הופך לסביר אם על-ידי הצילום עצמו או על-ידי פרסום נסיבות המקרה, לרבות שם הנפטר;זאת אלא אם התקבל אישור מפורש בעל-פה או בכתב מהאפוטרופוס, או על-ידי קרוב משפחה מדרגה ראשונה;. כלל זה לא יחול באותם מקרים בהם יש יסוד להניח, שמדובר באדם שנפגע בעקבות מעורבותו בפעילות עבריינית לרבות פעילות טרוריסטית, פעילות של העולם התחתון, השתתפותו בפעולות מחאה אלימות ובלתי-חוקיות, רצח, שוד, גניבה, למעט עבירות תנועה. (א) אדם העובר על חוק זה ייאסר עליו לעבוד כעיתונאי ובכל תפקיד בתחום העיתונות והתקשורת למשך שנה; (ב) עיתון יומי או טלוויזיה בפריסה ארצית העוברים על חוק זה ישלם קנס של 100,000 ₪. (ג) מקומון או טלויזיה אזורית העוברים על הוראות חוק זה - ישלמו קנס ע"ס 30,000 ₪. (ד) אדם או קרוב משפחה מקרבה ראשונה, שניזוקו על-ידי פרסום כאמור יוכלו לתבוע את נזקם מהגוף המפרסם בתביעת נזיקין ובכל מקרה יהיה זכאי במקרה של הוכחת העבירה כנגדו לפיצוי מזערי בסך של 30,000 ₪ גם ללא הוכחות היקף הנזק. הזכות לפרטיותהצעות חוק