הצעת חוק קביעת אזור עדיפות לאומית

הצעת חוק קביעת איזור עדיפות, התש”ס-2000 אזורי עדיפות לאומית נקבעים על ידי ממשלות ישראל ללא קריטריונים נוקשים וקבועים ולעיתים משיקולים פוליטיים. הצעת חוק זו באה לקבוע קריטריונים כלכליים קבועים וללא קשר פוליטי. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת ה-14 והכנסת ה-15, ומספרן פ/1411 ו-פ/305, בהתאמה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ז' בתמוז התש"ס - 10.7.2000 בחוק זה- "אזורי עדיפות" - כל אזור שבו ההכנסה הממוצעת לנפש לא עולה על 60% מההכנסה הארצית הממוצעת לנפש; או אזור שבו אחוז הנשירה ממערכת החינוך בקרב בני הנוער הינה 10% ומעלה מכלל אוכלוסיית התלמידים בגיל חובה, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התשי"ט-1949, באותו אזור; "הכנסה ממוצעת לנפש" - כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "אחוז הנשירה" - כפי שמפרסם משרד החינוך שברשומות. הממשלה תקצה תקציבים מוגדלים לאזור שנקבע כאזור עדיפות בתחומי החינוך, רווחה, הפיתוח, התשתיות ועידוד ההון. רשימת אזורי עדיפות תפורסם ברשומות. שר האוצר ושר העבודה והרווחה יהיו ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. עדיפות לאומיתהצעות חוק