הצעת חוק שידורי רדיו מהכנסת

הצעת חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה)(תיקון - שידורי רדיו מהכנסת), התש”ס-2000 כחלק מהשאיפה לעודד את הדמוקרטיה ולהחדיר בלב האזרחים במדינה את מהותה ואת יסודותיה, החליטה הכנסת שדיוניה במליאתה ישודרו בטלויזיה על-ידי רשות השידור ויועברו למנויי הכבלים ולמי שברשותו צלחת לקליטת שידורי לויין. דא עקא, שלרבים מאזרחי ישראל אין מכשירי טלויזיה ברשותם, מסיבות שונות, כמו כן, ישנם תושבי ישובים ואזורים שונים (בעיקר בפריפריות), שאינם מחוברים לשידורי הכבלים, ויש רבים שאין ידם משגת לרכוש ולהתקין צלחת לקליטת לויין. אי לכך, מוצע לאפשר גם לאזרחים בפריפריות ולמי שאין ברשותם טלויזיה, להקשיב לדיוני מליאת הכנסת על ידי הקצאת תדר רדיו, שיעביר את שידורי ערוץ 33 מן הכנסת. אציין כי העלות התקציבית להצעתי מזערית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' בשבט התש"ס - 10.1.2000 בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה), התשנ"ז-1997 , (להלן - החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי "טלוויזיה" יבוא "ורדיו". אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא: 3. (א) בשנת 2000 תעביר הרשות את השידורים מהכנסת גם באמצעות הרדיו. (ב) הרשות והכנסת יתקנו את ההסכם האמור בסעיף קטן (ב) לחוק זה, באופן שיותאם גם להעברת שידורי רדיו מהכנסת." כנסת ישראלתחנת רדיוהצעות חוק