הצעת חוק שימוש חקלאי במים

הצעת חוק המים (תיקון - חישוב פיצויים), התש”ס-1999 בשנים האחרונות הולכת וגוברת המגמה להקטין את הקצאת המים השפירים לחקלאות ולהמירם במי קולחין וזאת עקב הגידול המתמיד בצריכת מי השתייה ומגבלת מקורות המים. יעילותם של המים המושבים בחקלאות נמוכה ממים שפירים בעיקר עקב הגבלת סוגי הגידולים אותם ניתן להשקות במים מושבים ולכן מסדיר החוק יחס המרה של 1.42 מ"ק מים מושבים בגין כל מ"ק מים שפירים שיילקח מהחקלאים. המשתמשים במים המושבים לא יישאו בעלות הטיהור וההובלה שלהם. ישנם אזורים חקלאיים בהם לא קיימת אפשרות ליצירת מקורות מים מושבים, ובהם יש להימנע מהקטנה בהקצאה של המים השפירים. כדי למנוע הפחתה משמעותית של מכסות המים השפירים לשימוש חקלאי באזורים אלה, נקבע בהצעת החוק כפל פיצוי, המהווה תמריץ למדינה לפנות לאלטרנטיבה הקיימת של התפלה ליצירת מים נוספים. ההתפלה הנה האלטרנטיבה הקיימת הנדרשת להבטחת הצריכה הגדלה של מים לשימוש במגזר העירוני, כאשר כיום עלות ההתפלה זולה ממחירי המים המשולמים במגזר העירוני. הצעת חוק זו באה לקבוע מסגרת, להסדיר את הנושאים של השימוש במים השפירים ובמים מטוהרים לשימוש חקלאי בשדה. אי הסדרת נושאים אלה, עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לחקלאות, לפגיעה בנושאי איכות הסביבה ומחזור המים המטוהרים לשימוש חוזר בחקלאות, ולפגיעה כלכלית משמעותית באלפי משפחות ברחבי הארץ. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ז בכסלו התש"ס-6.12.99 בסעיף 90 יתווספו ההגדרות הבאות: (1) בחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - החוק העיקרי), בפרק השלישי, לאחר "סימן ד - פיצויים" יבוא: "הגדרות 89א. בסימן זה - "הקטנה בהקצאה" - הקטנה מצטברת בכמות המים השנתית המוקצית לחקלאות שאושרה לאחר שנת 1989, לרבות העלאה במחיר המים לחקלאות יחסית ל"מדד התפוקות בחקלאות" של שנת 1989; "הקצאה" - כמות מים לחקלאות שהותרה לשימוש לצרכן בשנת 1989; "יחידת פיצוי" - סכום בשקלים חדשים שישולם לכל קוב מים לשנה, בגין הקטנה בהקצאה; "מערכת חלוקת מים" - מערכת המתקנים והמובילים הדרושים לחלוקת המים לשימושיו של הצרכן עד לנקודה בה הוא מתחבר במקרקעין; "משתמש במים" מי שפועל במסגרת תאגיד צרכן ואינו רשום בנפרד כצרכן; "צרכן" - מקרקעין, אדם לרבות תאגיד צרכן או ישוב, הרשומים כדין כמי שזכאים להקצאה של מים, או הצורכים מים על פי רשיון הפקה; "שפכים מטוהרים" - כהגדרתם בכללי מים (חישובי מי שפכים מטוהרים) התשכ"ה-1965 שאושרו לשימוש חקלאי; "תאגיד צרכן" - תאגיד, לרבות רשות מקומית ואגודה שיתופית, לעניין כמויות המים המיועדות לצריכתו העצמית וצריכתם של המשתמשים במים הפועלים במסגרתו הנמנים עליו, לרבות חבר בני אדם, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, המקבלים במשותף כמות מים מוקצית. 2. בסעיף 90 לחוק העיקרי - (1) בסעיף קטן (א), בפיסקה (2), בסופה יבוא - "(ד) הקטנת ההקצאה של מים לחקלאות; (ה) שינוי בטיב המים המסופקים לצרכן חקלאי"; (2) בסופו יבוא: (ג) בשל נזק הנגרם לפי סעיפים (א)(2)(ד) ו-(ה) יקבל הצרכן פיצוי, ובצרכן שהוא מקרקעין, יקבל בעליו פיצוי, המחושב על בסיס יחידות פיצוי, בתוספת של הקצאה של מי שפכים מטוהרים ביחס של 1.42 קוב לכל 1 קוב שהומר; לא ניתן לספק מי שפכים מטוהרים, או שלא ניתן לספק את כל הכמות לפי היחס האמור, יינתן פיצוי כספי לגבי ההקטנה בהקצאה או הפרש הכמות המופחתת לפי סעיף קטן (ה). (ד) צרכן או משתמש במים שהקצאת המים שלו הומרה, חלקה או כולה, ממים שפירים למי שפכים מטוהרים וחויב בשל כך בהקמת מערכת חלוקת מים חליפית או כפולה או כל חלק ממנה, או שחויב בתשלום בגין הקמת מערכת חלוקת מים, יהיה זכאי להחזר מלוא שווי העלות אותה שילם או חויב לשלם. (ה) (1) שר החקלאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע את שווי "יחידת הפיצוי" שתשולם לפי סעיף זה; (2) בחישוב הפיצוי יילקח בחשבון הנזק המצטבר בהכנסה הנובעת מכמות המים המופחתת במשך כל תקופת הנזק, וכל נזק אחר, ישיר או עקיף, הנגרם לצרכן בשל ההקטנה בהקצאה, לרבות ירידת ערך המקרקעין לשימוש חקלאי וכן פגיעה בגורמי הייצור הקיימים וירידת ערכם; הפיצוי יחושב כדלקמן: בעד 25% הקטנה בהקצאה - יחידת פיצוי אחת; בעד ההקטנה בהקצאה בשיעור של למעלה מ-25% מההקצאה - כפל פיצויי, היינו שתי יחידות פיצוי על כל הכמות המופחתת; ההקטנה בהקצאה של למעלה מ-50% מההקצאה יחושבו הפיצויים בגין כל הכמות המופחתת פי 4, היינו, יינתנו ארבע יחידות פיצוי בגין כל הכמות המופחתת. (ו) צרכן שהוקטנה הקצאתו בשל אי שימוש במלוא ההקצאה השנתית שלו, זכאי להחזר הקצאה שהופחתה, בכל עת שחידש השימוש בהקצאה שהופחתה, ובלבד שוויתר מראש על הפיצוי המגיע לו או שיחזיר את ההפרש בפיצוי בגין התקופה שהחל מחידוש השימוש כאמור. (ז) לא תתבצע הקטנה בהקצאה לצרכן או משתמש במים המאוגד בתאגיד צרכן או המקבל מים מתאגיד צרכן, אלא באמצעות התאגיד; התאגיד יקבע את אופן ההקטנה בהקצאה של צרכניו או ניוד ההקצאות בין צרכניו על פי העקרונות שלפיהם הוקטנה ההקצאה ברמה הארצית או האזורית, תוך מתן העדפה לצרכנים המשתמשים בפועל בכמות המים המוקצית להם; קריטריונים שיקבעו על ידי מוסדותיו המוסמכים של תאגיד יאושרו על ידי שר החקלאות; שר החקלאות רשאי לקבוע קריטריונים לדוגמה, לא יקבע תאגיד קריטריונים שיאושרו, יחולו לגביו הקריטריונים לדוגמה שיקבע השר. (ח) צרכן או משתמש במים הנפגע מהקטנה בהקצאה רשאי לפנות לבית דין לענייני מים. (ט) הוראות סעיף 94 יחולו על הפיצויים לפי כללים אלה. חקלאותשימוש חקלאיהצעות חוק