הצעת חוק שכר מבקר העירייה

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שכרו של מבקר העיריה), התש”ס-1999 ועדת העבודה של מרכז השילטון המקומי מ-20.1.88, החליטה: "א. מוסכם שמעמד ולוח התפקיד (מסלול קידום) של המבקר הראשי בכל רשות מקומית יהיה זהה למעמדם של גיזבר העיריה, המזכיר ומהנדס ובכל מקרה לא יהיה שונה מלוח הדירוג של עובדי מבקר המדינה..." מכיון שהנושא לא מעוגן בשום הסכם קיבוצי, כל רשות נוהגת לפי ראות עיניה והדבר תלוי גם ביחסים שבין מבקר הרשות לקובעי השכר (ראש-העיריה, מנכ"ל וגיזבר הרשות). מצב דברים זה פוגם באי תלותו של המבקר הפנימי. הצעת זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-14 ומספרה פ/1176. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בטבת התש"ס-13.12.99 1. בפקודת העיריות התש"ס-1999, בסעיף 168 האמור בסעיף יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שכרו של מבקר העיריה לא יפחת משכרו של גיזבר העיריה. עירייההצעות חוק