הצעת חוק שמירת כבוד עובד זר

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - העסקה שלא כדין) (תיקון - שמירת כבוד העובד הזר), התש”ס-1999 המשק הישראלי כרוך, משולב ותלוי ביתר שאת בשנים האחרונות בכח אדם לא ישראלי בקנה-מידה הולך וגובר. קיימת תמימות דעים שהמצב עלול להחריף אם לא יינקטו צעדים הולמים להסדרת הנושא. מדינת ישראל והסתדרות העובדים הכללית החדשה כארגון יציג של עובדים, אינם יכולים לעמוד מנגד ולחזות בהפרות מתמשכות ובוטות של זכויות האדם העובד באשר הוא עובד, לא כל שכן 100 אלף עובדים זרים שהגיעו ארצה כדין ושוהים בחסות הממשלה ובהיתרים מטעמה. העובדים הזרים תורמים איש איש את תרומתו למשק הישראלי והריהם זכאים ליחס הוגן ואנושי, לא כמעשה חסד אלא כמצוות אנשים בני תרבות וכמצוות מסורת ישראל. על מנת לעמוד על משמר זכויותיהם ורווחתם וכבודם של העובדים הזרים, ועל מנת לצמצם באופן משמעותי את הפיתוי להעבדת עובדים בעלויות נמוכות לעומת העובד הישראלי על כל התופעות החברתיות השליליות המתלוות לכך, באה הצעת חוק זו לסתום את הפרצות ולקבוע שתנאי השכר, העבודה והתנאים הנלווים יהיו בבחינת דין שווה לכל. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-14 ומספרה פ/2234. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ג בכסלו התש"ס-22.11.99 חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991 , (להלן - החוק העיקרי), ייקרא "חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין ושמירת כבוד העובד הזר), התשנ"א-1991 ". בסעיף 1 לחוק העיקרי - (1) במקום ההגדרה "קבלן כח אדם" יבוא - ""קבלן כח אדם" - מי שבמסגרת עיסוקו העסיק עובד זר או הציבו לשם עבודה אצל זולתו, לרבות לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 , העוסקת גם במתן שירותי כח אדם ולרבות מתווך כח אדם שהינו מעביד העובד הזר;". (2) בהגדרה "מתווך כח אדם", בסופה יבוא "ושאינו מעביד העובד הזר". (3) בסופו יבוא: "הסכם קיבוצי" - כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו-1996 ." 3. אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא: 1א. (א) דינו של עובד זר כדין כל עובד, למעט אם צויין במפורש אחרת בחוק זה או בכל דין אחר. (ב) הוראות הסכם קיבוצי החלות על המעסיק או במקום העבודה בו מועסק העובד הזר, יחולו עליו. 1ב. לא יעסיק מעביד או מי שנחזה או שניתן לראותו כמעביד, עובד זר, אלא אם עשה כל אלה: (א) (1) התקשר עם העובד הזר בחוזה עבודה בכתב, בשנה המובנת לעובד הזר ומסר לו עותק חתום הימנו; בחוזה האמור יפורטו שכרו של העובד הזר ויתר תנאי העבודה שהוסמכו בין הצדדים, ובלבד שלא יפחתו מן האמור בהסכם קיבוצי החל על העובד; (2) חוזה העבודה, יכלול, בין היתר, הסדר שירותי בריאות לעובד הזר והסדר מקום מגוריו לפי חוק זה ופירוט התנאים בדבר הצד החייב בתשלום בגינם, כולם או מקצתם ואופן התשלום; (3) חוזה העבודה בנוסח החתום כאמור וכן נוסחו המתורגם לשפה העברית יימצא במקום העבודה; החוזה בשתי השפות יישלח לרישום בפנקס חוזי העובדים הזרים שיתנהל במשרד העבודה והרווחה כפי שיקבע שר העבודה והרווחה. (ב) הסדיר לעובד הזר ושילם למשך כל תקופת עבודתו ביטוח רפואי למתן סל שירותים שאינם נופלים מזכויות לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 , (להלן - חוק ביטוח בריאות); פוליסת הביטוח האמורה תהיה במתכונת ובנוסח שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות, בהתיעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. (ג) העמיד לשימושו של העובד הזר מקום מגורים נאות והולם, למשך כל תקופת עבודתו, על פי אמות - מידה שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. 1ג. בנוסף להגבלות המפורטות בסעיפים 3 ו - 25 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 , יהיה מעביד רשאי לנכות משכר העובד הזר הוצאות בגין העמדת מקום מגורים סכום שלא יעלה על הסכום המרבי לסוג הדיור, לדירוגו, לרמתו ולשיעורו, כפי שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. 1ד. מקום מגורים שעמד לשימוש העובד הזר כאמור בסעיף 1ב ימשיך לעמוד לשימושו למשך שבועה ימים נוספים לפחות מיום סיום עבודתו. 1ה. נתגלתה אי-התאמה או סתירה בין נוסחי החוזה בשפה הלועזית ובשפה העברית, יראו כמחייב את הנוסח בשפה העברית ככל שהוא לטובת העובד הזר. 1ו. לא ינתן היתר להעסקת עובד זר, אלא אם כן, המציא המעסיק ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת למילוי חובתיו כלפי העובד הזר, בדרך שיקבע שר העבודה והרווחה, וסכום שיקבע בהתחשב בהיקף עסקו, והכל על פי תקנות שיתקין השר באישור וועדת העבודה והרווחה של הכנסת; בתקנות כאמור יכול שייקבעו גם דרכי חילוט הערבות או הערובה האמורים." 4. בסעיף 2 לחוק העיקרי - (1) בפיסקה (2) במקום "דינו - קנס כאמור או מאסר ששה חודשים" יבוא "דינו מאסר ששה חודשים או קנס פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף 61 (א) (3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 , וקנס נוסף פי ארבע מהקנס הקבוע בסעיף 61 (ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, לעובד, לכל יום שבו נמשכת העבירה"; (2) האמור בסעיף יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) מי שעשה אחד מאלה - לא קיים ולא הסדיר במועד את כל התנאים להעסקה האמורים בסעיפים 1ב', 1ג', 1ד', דינו כאמור בסעיף קטן (א). 5. במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא: "דין מתווך כח אדם 3. מתווך כח אדם שתיווך עבודת עובד זר שהעסקתו מהווה עבירה לפי חוק זה או מכוחו, דינו - כאמור בסעיף 2". 6. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: 4א. כל סכום שמעביד חייב בתשלומו בקשר לעובד הזר, בגין גמול עבודה, לרבות שכר עבודה, תנאים סוציאליים, דמי ביטוח וכן כל סכום שמעביד חייב בניכויו בקשר לעובד הזר, יבוצע באמצעות מדור תשלומים לעובדים זרים; הוראות פרק שלישי 1 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 יחולו על העובד הזר, בשינויים המחוייבים. 4ב. (א) על אף האמור בחוק זה, רשאי שר העבודה והרווחה או מי שהשר הסמיך לכך - בהתאם לכללים שקבע השר - להאריך תקפו של היתר לעובד זר לעבוד בישראל ולהעסיק עובד זר בישראל, אם מצא שהדבר נכון, צודק ודרוש לשם הגנה על כבוד העובד הזר ומימוש זכויותיו בישראל". (ב) הוראות חוק זה יחולו גם על התקופה המאורכת כאמור בסעיף קטן (א)." 7. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא: 5א. (א) לא יפגע מעביד בשכרו של עובד זר, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו ולא יפטרו מהעבודה מחמת תלונה או תביעה שהגיש העובד הזר על הפרת הוראה מהוראות חוק זה או אי קיום חובה מחובותיו של המעביד כלפי העובד, וכן לא יפגע כאמור עובד לרבות עובד זר מחמת שמסר מידע בעניין כאמור, או מחמת שסייע לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה כאמור. (ב) בית הדין הדן בעניין יהא רשאי - (1) לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין; (2) לתן צו מניעה או צו עשה אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת; בבואו להוציא צו כאמור יביא בית הדין בחשבון, בין היתר, את השפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה; הוראות סעיף קטן זה כוחן יפה על אף האמור בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 ." 8א. שר העבודה הרווחה לא יתקין תקנות, ולא ישתמש בסמכויותיו לפי חוק זה, אלא לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה וכן עם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השר נוגעים בדבר". 9. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בסעיף 56 (א) (1), אחרי פיסקת משנה (ה) יבוא - "(ו) לעובד זר כמשמעותו בחוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין ושמירת כבוד העובד הזר), התשנ"א-1991;". 10. בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 , בתוספת השנייה, במקום "חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991, יבוא "חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין ושמירת כבוד העובד הזר), התשנ"א-1991". עובדים זריםהצעות חוק