הצעת חוק תיקון חוק אימוץ ילדים

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - הוראות שונות), התשס”א-2000 הצעת חוק זו מטרתה לתקן מספר חולשות סובסטנטיביות הקיימות בחוק אימוץ ילדים במתכונתו הנוכחית, בכל הקשור למקרים של אימוץ בכפיה. הנקודה הראשונה אותה באה הצעת החוק לתקן הינה העדר שקילה מספקת של האופי והדרך החינוכית בבית הוריו הביולוגיים של המאומץ בעת בחירת המשפחה המאמצת. נקודה שניה בחוק הדורשת תיקון הינה הכוח העצום המצוי בידי פקיד הסעד, כאשר לפעמים עלול להיווצר מצב בו אדם אחד יכול להשפיע על כל מהלך חייו של המאומץ בעתיד. נקודה נוספת הדורשת התייחסות ותיקון הינה היעדר שיתוף מספיק של משפחת המאומץ בשלבי האימוץ. כמו כן נדרשת הגמשתו של החוק כך שיאפשר סוגי ביניים של אימוץ אשר ישמרו על הזיקה של המאומץ להוריו הביולוגיים כאשר הדבר ניתן, גם אם יש צורך במתן צו אימוץ בכפיה על ידי בית המשפט. על מנת לתקן את החולשות הללו בחוק מציעה הצעת חוק זו כי בית המשפט בבואו להחליט על אימוץ בכפיה יצטרך לבחון את התאמת אורח חיי משפחת המאמץ עם זה של הוריו הביולוגיים של המאומץ. כמו כן, על מנת למנוע קבלת החלטות הרות גורל בידי אדם אחד, מציעה הצעת החוק הקמתה של ועדה ציבורית אשר אופי מרכיביה יביא לידי ביטוי את מכלול ההיבטים הרלוונטיים ובהם גם את נקודת המבט של משפחתו הביולוגית של המאומץ, במקרים של אימוץ בכפיה. עוד מציעה הצעת החוק חובת עדכון ויידוע של משפחת המאומץ בכל שלב משלבי האימוץ בדבר הפרטים העובדתיים של הליך האימוץ, כמו גם בדבר ההשלכות המשפטיות הנגזרות מן המצב העובדתי וזכויותיה המשפטיות של המשפחה ביחס לקטין. הצעת החוק מגדירה גם קטגוריית ביניים של אימוץ בו נשמרות זיקות בין המאומץ להוריו הביולוגיים, כמובן כאשר הדבר אפשרי, וזאת על מנת לצמצם במידת האפשר את נזקיו העתידיים של הליך האימוץ בכפיה. בקבלת הצעת חוק זו יהיה כדי לשפר את הליך האימוץ בכפיה שהינו מורכב וקשה מעצם הגדרתו ואשר דורש, על כן, בנית מנגנון זהיר ורגיש ככל האפשר. הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השתיים עשרה על-ידי חברי הכנסת אברהם רביץ ומשה גפני וסימונה רכ"ו הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ז' בכסלו התשס"א - 4.12.2000 1. בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 5 יבוא: "מוצא ואורח חיים 5א. לא ייתן בית המשפט צו אימוץ בכפיה למאמץ שאורח חייו אינו עולה בקנה אחד עם אורח חייהם של הורי המאומץ או עם החינוך שהקנו למאומץ, אלא במקרים מיוחדים שבהם המליצה הועדה הציבורית על אפשרות שכזו." 2. בסעיף 7 לחוק העיקרי אחרי "ששמע את המאמץ" יבוא "ואת הועדה הציבורית כמשמעה בסעיף 12א". 3. בסעיף 9 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(ג)" ולפניו יבוא: "(א) בכל שלב, ולפני נקיטת כל הליך ביחס לקטין לפי חוק זה, יודיע פקיד הסעד להורי הקטין, ואם נפטרו או שנבצר מהם דרך קבע למלא את תפקידם כאפוטרופסי הקטין - להורי הוריו לאחי ההורים, ויבהיר להם את המצב העובדתי והמשפטי ואת זכויותיהם המשפטיות ביחס לקטין. (ב) לא יינתן צו אימוץ בטרם נעשתה ההודעה כאמור בסעיף קטן (א)." 4. בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום "של המאומץ" יבוא: "של המאומץ, ואם נפטרו הורי ההורים או שנבצר מהם דרך קבע למלא את תפקידם כאפוטרופסי הקטין - יתחשב בית המשפט בדעתם של אחי ההורים." 5. בסעיף 12 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג) ראה פקיד סעד שהמקרה אינו סובל דיחוי והנסיבות מחייבות זאת, רשאי הוא לפנות לועדה הציבורית כמשמעה בסעיף 12ג וזו רשאית אף ללא הסכמת ההורים או הכרזה שהילד בר אימוץ, לקבוע את מקום הימצאו עד להחלטת בית המשפט בעניין מתן צו אימוץ; פעולה לפי סעיף זה טעונה אישור בית המשפט תוך 14 ימים מיום עשייתה; אישור כאמור יכול שיינתן על פי צד אחד בלבד; נדרשה מסירת הילד לתקופה של עד להחלטת בית המשפט בעניין מתן צו אימוץ סופי, כאמור, יימסר הילד למשפחה אומנת שאינה המשפחה אליה מיועד הילד להימסר לאימוץ קבוע. (ד) בועדה הדנה במסירת הילד לאימוץ לא יהיו חברים נציגים אשר החליטו על הוצאת הילד מן הבית." 6. אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא: הועדה הציבורית 12א. (א) שר המשפטים יקים ועדה ציבורית לענייני אימוץ (בסעיף זה - הועדה); בראש הועדה יעמוד שופט בדימוס שימנה שר המשפטים; חברי הועדה הנוספים יהיו דיין בדימוס של בית הדין הרבני שימנה שר הדתות ונציג משרד העבודה שימנה שר העבודה והרווחה. (ב) כל בקשה לאימוץ בכפיה תוגש לועדה לשם מתן המלצותיה בפני בית המשפט. (ג) הועדה בהמלצותיה תהא רשאית להמליץ על ביצוע האימוץ או על דחייתו; וכן תוכל הועדה להמליץ על אימוץ פתוח בו תישמר זיקה מסוימת בין הילד להוריו הביולוגיים. (ד) על הדיון בועדה יחולו הוראות הסעיפים 14 ו - 21 עד 24, בשינויים המחויבים. (ה) בית המשפט יפסוק בהתאם להמלצות הועדה הציבורית, אלא אם סבור הוא כי קיימים טעמים מיוחדים לשנות מהמלצות הועדה הציבורית". 7. בסעיף 13 לחוק העיקרי, ברישה אחרי "או נציגו" יבוא "ולאחר שהוגשו לו המלצות הועדה הציבורית כמשמעה בסעיף 12א". 8. בסעיף 16 לחוק העיקרי בפסקה (1), בסופה יבוא: "או להורות על אימוץ פתוח בו נשמרות זיקות מסוימות בין המאומץ לבין הוריו הביולוגיים;" 9. סעיף 18 לחוק העיקרי - בטל. 10. בסעיף 25 לחוק העיקרי אחרי "ומטעמים שציין בהחלטתו" יבוא "ואם המדובר באימוץ בכפיה - לאחר שהוגשו לו המלצות הועדה הציבורית כמשמעה בסעיף 12א בעניין." 11. בסעיף 30 לחוק העיקרי בסעיף קטן (א) במקום "רשאי" יבוא "רשאים ובסופו יבוא: "(4) הועדה הציבורית כמשמעה בסעיף 12א." 12. בסעיף 36א לחוק העיקרי בסעיף קטן (ב) אחרי במקום "שני עובדים סוציאליים" יבוא "עובד סוציאלי ודיין בדימוס של בית דין רבני". אימוץקטיניםהצעות חוק