הצעת חוק תעריפי מים לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים

הצעת חוק המים (תיקון - תעריפי תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס”א-2000 הצעת החוק מטרתה לקבוע תעריף מים מוזל לתאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים ששמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדי התאגיד זכאים על פי כל דין לגימלה או לתגמול בשל נכות, או לקיצבת זיקנה מן המוסד לביטוח לאומי. מוצע, כי תעריף המים שיקבע לתאגידים אלה יהיה כתעריף הנהוג בבתי מלון, בתי מרחץ, מקוואות ובתי-חולים, ברוח תיקון מספר 13 לחוק המים, התשי"ט-1959, שקיבלה הכנסת ה-15. החוק קובע, כי התעריף המוזל יחול על כל הנכסים שהתאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים, למעט נכס המשמש כמשתלה או מחסן גינון שיחויב בתעריף חקלאות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א - 13.11.2000 תיקון סעיף 112 1. בחוק המים, התשי"ט-1959, בסעיף 112- (1) בסעיף קטן (ב), אחרי "ובתי חולים" יבוא "ותאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים"; (2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא: "(2) על אף האמור בפסקה (1), בתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים המחזיק נכס המשמש משתלה או מחסן גינון על צריכת מים לנכס האמור ייגבה התעריף לשימוש בחקלאות; לענין סעיף זה, "תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים" - תאגיד ששמונים וחמישה אחוזים או יותר מעובדי התאגיד זכאים, על פי כל דין, לגימלה או לתגמול בשל נכות, או לקיצבת זיקנה מן המוסד לביטוח לאומי." מיםאנשים עם מוגבלותנכותהצעות חוק