הצעת חוק אחריות פלילית של גורמי אכיפה

הצעת חוק העונשין (תיקון - אחריות גורמי אכיפה), התשס”א-2001 כיום לא חלה על האחראים לאכיפת חוקים ותקנות אחריות פלילית. מכיוון שראינו שהתרשלות באכיפת תקנות וחוקים עולה בחיי אדם, ומכיוון שישנם תחומים רבים בהם מתבצעת עצימת עיניים לאורך שנים מטעם גורמי אכיפה, יש להחיל עליהם אחריות פלילית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 החלפת סעיף 341 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, במקום סעיף 341 יבוא: 341. העושה מעשה שלא כדין, או נמנע מעשות מעשה שחובתו לעשותו, או גילה רשלנות באכיפת חוקים ותקנות המחייבים לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה, והמעשה או המחדל אינם מן המפורטים בסעיפים 338 עד 340, ונגרמה בהם חבלה לאדם, דינו - מאסר שלוש שנים." אחריות פליליתמשפט פליליהצעות חוק