הצעת חוק בדיקה שנתית של ממיר קטליטי

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (בדיקה שנתית לממיר קטליטי), התשס”א-2001 בהתאם לתקנות התעבורה, בכל כלי הרכב ששנת ייצורם 1994 ואילך מותקנים ממירים קטליטיים, המיועדים להקטין את זיהום האוויר הנגרם כתוצאה מפליטת תרכובות הנוצרות מפעולת המנועים. דא עקא בעת בדיקת הרכב לצורך חידוש רשיון הרכב, לא קיימת חובה לבדוק תקינותם. מוצע, לפיכך, לחייב בדיקה זו. כדי לאפשר הערכות מכוני הבדיקה לביצוע הבדיקות, ובכלל הצטיידות במיכשור מתאים מוצע לקבוע כי תחילת החוק תהיה שישה חודשים מיום פרסומו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בניסן התשס"א - 26.3.2001 1. בפקודת התעבורה, (להלן- הפקודה), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מונית" יבוא: ""מכון רישוי" - מעבדה המוסמכת לערוך בדיקת רישוי שנתית לכלי רכב מנועי, שאושרה לעניין זה על ידי מי שמונה לכך על ידי שר התחבורה; "ממיר קטליטי" - מערכת איוורור של בית הארכובה היונקת את אדי הגזים החומקים מתוכה בעזרת תת לחץ של המנוע ומעבירה אותם חזרה אל המנוע, לשם מניעת זיהום אויר;". 2. בפקודה, אחרי סעיף 4 יבוא: "חובת בדיקת ממיר קטליטי 4א. על אף האמור בסעיף 4, לא יחודש רשיון רכב, שמותקן בו ממיר קטליטי, אלא אם כן אישר מכון הרישוי, הבודק את הרכב, כי הממיר הקטליטי תקין. " 3. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו. זיהום אווירהצעות חוק