הצעת חוק ביטול אגרת רשות השידור

הצעת חוק רשות השידור (תיקון - ביטול אגרות בעד מקלטי טלוויזיה), התשס”ב-2001 עם התפתחות שוק התקשורת בישראל בשנים האחרונות, וכניסת שירותי הטלוויזיה בכבלים ובלוויין, הפכה גביית אגרה בגין מקלט טלוויזיה למימון פעילות רשות השידור, לבלתי רלוונטית, בעיקר לנוכח הגורמים הבאים: א. אפשרויות המימון השונות לשידור הטלוויזיה הממלכתית, דוגמת תשדירי פרסומת וחסויות וגביית תשלום בעבור הזכות להעביר שידורי הערוץ. ב. הטלת האגרה בגין החזקת מקלט טלוויזיה יוצרת בעיות משפטיות באשר להחזקת מספר מקלטים ובאשר להחזקת מחשבים אישיים שגם באמצעותם ניתן לקלוט שידורי טלוויזיה. ג. הרשימה הארוכה המפורטת בחוק, המגדירה את הזכאים לפטור מתשלום האגרה, מעידה על הצורך בביטולה. ד. הסנקציה המוטלת בגין אי תשלום האגרה (עיקול מקלט הטלוויזיה) פוגעת בעיקר בשכבות החלשות שאין בידן לשלמה. ב-18 ביולי 2001 דחתה מליאת הכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק לביטול האגרה, עקב החשש כי הדבר יביא כליה על השידור הציבורי. הצעת חוק זו מטרתה להביא למימון חלופי, צודק יותר מבחינה חברתית, אשר יבטל את העיוותים הקיימים בהטלת אגרה באופן גורף - זאת, עד שיימצא מימון אלטרנטיבי קבוע לשידור הציבורי. גם השר הממונה על רשות השידור אמר מעל דוכן הכנסת בתשובה להצעת החוק הקודמת כי יש לבצע רפורמה ברשות השידור, שתכלול את ביטול האגרה בטווח הארוך. הצעות חוק דומות הונחו על שולחן הכנסת ה-15 ומספרן פ/1578, פ/1627, פ/2192, פ/2699, פ/292. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ה' בחשון התשס"ב-22.10.2001 בחוק רשות שידור, התשכ"ה - 1965 (להלן - החוק העיקרי), סעיפים 29 עד 29ג - בטלים. במקום סעיף 32א לחוק העיקרי יבוא: "אישור ועדת הכספים לתקציב 32א. התקציב לפי סעיף 31 טעון אישורה של ועדת הכספים של הכנסת." 3. בפקודת התעבורה, התשכ"א - 1961 (להלן - הפקודה), בסעיף 84 - (1) בסעיף קטן (א), במקום "בסכום של 120 שקלים חדשים (להלן - הסכום הנוסף)", יבוא: "בסכומים נוספים כמפורט להלן (בסעיף זה - הסכומים הנוספים): (1) בסכום של 250 שקלים חדשים עבור רכב שנפח מנועו עד 1,300 סמ"ק; (2) בסכום של 350 שקלים חדשים עבור רכב שנפח מנועו גדול מ- 1,300 סמ"ק; (3) בסכום של 500 שקלים חדשים עבור רכב הרשום בבעלות חברה פרטית או חברה ציבורית כמשמעותן בחוק החברות, התשנ"ט - 1999, או בבעלות חברה ממשלתית, חברה בת ממשלתית, חברה מעורבת או חברה בבעלות ממשלתית מלאה, כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה -1975 ." (2) במקום סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יבוא: "(ב). כל הסכומים הנוספים ייגבו עבור רשות השידור ויועברו אליה. "(ג). הסכומים הנוספים יתעדכנו פעמיים בשנה בהתאם לעלייה במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויעוגלו לשקל החדש הקרוב, כמפורט להלן: (1) ב- 1 בינואר - לפי שיעור עליית המדד שפורסם לחודש ספטמבר של השנה שקדמה לו לעומת המדד שפורסם לחודש יוני שקדם לו; (2) ב- 1 ביולי - לפי שיעור עליית המדד שפורסם לחודש מרס שקדם לו לעומת המדד שפורסם לחודש ספטמבר של השנה שקדמה לו." (4) בסעיף קטן (ד), במקום "הסכום הנוסף, כפי שהתעדכן" יבוא "הסכומים הנוספים, כפי שהתעדכנו". 4. תחילתו של חוק זה, ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002). אגרהרשות השידורהצעות חוק