הצעת חוק דמי אבטלה לעובדים במשרה חלקית

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח אבטלה), התשס”א-2001 חלק ניכר מהשכירים במדינת ישראל מקבל את שכרו על-פי חישוב שעתי ולא יומי. חלקם עובדים במשרות חלקיות, ואחרים במשרות גמישות כאלה ואחרות, בשל כך נוצר מצב שעובדים רבים, אשר פוטרו מעבודתם, אינם עומדים בדרישות חוק הביטוח הלאומי ובתקופת האכשרה הקבועה בחוק. עובדים אלה יוכלו למלא מכסתם, באם תחושב תקופת האכשרה גם בשעות. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/2290. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 תיקון סעיף 161 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בסעיף 161, בסעיף קטן (א) - (1) בפסקה (1)(ב) אחרי "150 ימי עבודה" יבוא "או 1200 שעות עבודה"; (2) בפסקה (2)(ב) אחרי "225 ימי עבודה" יבוא "או 1800 שעות עבודה". דמי אבטלהמשרההצעות חוק