הצעת חוק דמי ברית מילה מביטוח לאומי

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי מילה), התשס”א-2001 הסכומים המשולמים היום למוהלים מגיעים עד כ-1000 ₪ ויותר. מוצע כי עלות ברית המילה תכוסה על ידי המוסד לביטוח הלאומי כך שישולמו דמי מילה ליולדת, או לעולה חדש שנימול בארץ בכפוף לאישור של המוהל על ביצוע ברית המילה. הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר שטרית ומספרה פ/1397, וכן הצעת חוק זהה הונחה על ידי חבר הכנסת יולי-יואל אדלשטיין שמספרה פ/1611. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח באייר התשס"א - 21.5.2001 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - החוק העיקרי), בפרק ג', במקום כותרת סימן ב', יבוא: סימן ב': "מענק אשפוז, מענק לידה, קצבת לידה ודמי מילה". 2. בסעיף 42 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: "(4) לדמי מילה." 3. בחוק העיקרי, אחרי סעיף 44 יבוא: "דמי מילה 44א. (א) נולד למבוטחת בן זכר, ישלם לה המוסד דמי מילה בסכום שלא יעלה על 700 שקלים חדשים, ובלבד שהציגה אישור מוהל על ברית המילה לנולד. (ב) תושב ישראל ובידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, שתקופת שהותו בישראל אינה עולה על שלוש שנים, שנימול לאחר עליתו לארץ, זכאי לדמי מילה כקבוע בסעיף קטן (א)." ביטוח לאומיברית מילההצעות חוק